ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-27

ฉบับเต็ม

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-5653 (online)

ISSN: 2730-1729 (Print)

เลขจดเเจ้งการพิมพ์ สสช 18/2563