กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.ไพศาล บางชวด

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ศาสตราจารย์(คุณวุฒิ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ

นายมานะ เปาทุย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อยู่สุข

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก. กิตติ  พิทักษ์นิตินันท์

 

บรรณาธิการ

ดร.ปริญญา จิตอร่าม   

             

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ 

                      

กองจัดการ

นางสาวฐิตินันท์  จันทร์เยี่ยม                            

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ                   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       

รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ           มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์                 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

อาจารย์ ดร.พิทยา ศรีเมือง                                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ ดร.จิรนันท์ ตุลชาติ                                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  

อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์                              วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี