การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • เป็นผลงานวิชาการ ประเภทบทความ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บทความวิจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ผลงานวิชาการและงานวิจัยจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 2 คน
  • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (ยกเว้นการตีพิมพ์ฟรี)
    -

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับการทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์: คลิกอ่านเอกสาร

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ (ดาวน์โหลด pdf)

ใบสมัครส่งบททความลงตีพิมพ์ (ดาวน์โหลด .docx)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่ได้กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้ จะใช้เพื่อการทำงานในระบบวารสารเท่านั้นจะไม่มีการเผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นใด