เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

  1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชนและความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และองค์ความรู้ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชนกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อย 2 -3 ท่าน (Peer-review) โดยใช้การประเมินแบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน (Double-Blind)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

        ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

       วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Sources of Support (หน่วยงานสนับสนุน)