ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

2024-05-20

เรื่อง ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

เรียน ผู้นิพนธ์

ขอให้ผู้นิพน์ทุกบทความที่ส่งตีพิมพ์และเผยแพร่กับวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับทางวารสารในช่อง Add discussion

-บทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการของวารสาร ที่ส่งเข้ามาก่อน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 กองบรรณาธิการจะแจ้งขอให้ส่งเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพิ่มเติมในระบบของวารสาร

-บทความที่ส่งเข้ามาใหม่เพื่อตีพิมพ์ ขอให้ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขั้นตอนการ Submission

ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความเป็นไปตามจริยธรรมการตีพิมพ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบรรณาธิการวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน