Announcements

ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

2024-05-20

ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

Read more about ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-5653 (online)

ISSN: 2730-1729 (Print)

เลขจดเเจ้งการพิมพ์ สสช 18/2563