เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา (Lanna Journal of Health Promotion & Environmental Health) โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้จากการจัดการความรู้และงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง

ISSN: 2822-0471 (Online)

ISSN: 2228-9410 (Print)

 

Announcements

ข่าวประกาศ

06/27/2023

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล

บัดนี้วารสารการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ได้ผ่านการประเมิน และจัดอยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more about ข่าวประกาศ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 (2023): มกราคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 13 (2023): มกราคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 03/07/2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา
*****************

ISSN 2822-0471 (Online)

ISSN 2228-9410 (Print)