Information For Readers

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา (Lanna Journal of Health Promotion & Environmental Health) จัดทำโดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานผู้ป่วย ด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรด้านสาธารณสุข บทความต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

การพิจารณา และคัดเลือกบทความ

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนาได้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณา และคัดเลือกบทความ ดังนี้

  • กองบรรณาธิการ : ตรวจสอบ บทความทุกบทความที่ส่งมาเบื้องต้น ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • กองบรรณาธิการ : ตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขในเบื้องต้นก็จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2-3 ท่าน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ : พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพของบทความ ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ
  • ผู้นิพนธ์เจ้าของบทความ : แก้ไขและปรับปรุง ส่งคืนมาที่วารสารอีกครั้ง
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ : ได้รับบทความที่แก้ไขแล้ว ได้แจ้งตอบรับหรือปฏิเสธการให้ลงตีพิมพ์มาที่วารสาร
  • กองบรรณาธิการ : แจ้งผู้นิพนธ์และดำเนินการตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ :

  •  การพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพของบทความ ทางวารสารกระทำเป็นแบบ Double-blind review
  • วารสารยังไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ทุกขั้นตอน