เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯยินดีรับบทความวิชาการทั้งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และงานวิจัย (Research Article) ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ Review

ผู้ส่งบทความจำเป็นต้องแนะนำผู้ทบทวน (Reviewer) ที่มีเชี่ยวชาญในประเด็นของบทความที่ท่านส่งจำนวน 1-3 ท่าน หลังจากนั้นทีมบรรณาธิการจะส่งบทความไปยังคณะกรรมการผู้ทบทวน (Reviewer Board) ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 2-4 สัปดาห์ และจะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันผลการพิจารณาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ส่งบทความ รวมระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

วารสารฯยินดีรับตีพิมพ์บทความภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นชื่อบทความและบทคัดย่อจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษประกอบด้วย อย่างไรก็ดี บทความส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน

กำหนดการออกวารสารฯ

จัดทำ 1 เล่มต่อปีในเดือนธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุน

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ISSN 2228-9410 (Print) 

ISSN xxxx-xxxx (Online)