กองบรรณาธิการ

  ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
1.แพทย์หญิงนงนุชภัทร อนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2.นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่

บรรณาธิการ
ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

รองบรรณาธิการ
1. นางสาวสิดาพัณณ์ ยุตบุตร
2. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง

กองบรรณาธิการ
1. นางสาวโชติรส พันธ์พงษ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
3. นายอรรถพล ปัญญาภู ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
4. นางสาวจิติมา กตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
1. นายชัยพร พรหมสิงห์ นักวิชาการอิสระ
2. นางปิยพร เสาร์สาร นักวิชาการอิสระ
3. นายเดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นายเพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ นักวิชาการอิสระ
5. นางสาวเพ็ญประภา ศิวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นายเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นางสาววราภรณ์ บุญเชียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. นางกาญจนา ปินตาคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
9. นางสาวกฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10. นางสาวนารถลดา ขันธิกุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
11. นางอโนชา วิปุลากร ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
12. นางสาวพิมพาภรณ์ พรหมใจ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
13. นายไพรชล ตันอุด ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
14. นางกฤษณา กาเผือก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
15. นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่