กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

แพทย์หญิงนงนุช

ภัทรอนันตนพ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

นายแพทย์สุรพันธ์

แสงสว่าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

บรรณาธิการ

แพทย์หญิงสิดาพัณณ์

ยุตบุตร

 

รองบรรณาธิการ

1.     ทันตแพทย์อรรถ

ปัญญาภู

2.       นางอุมาพร

นิ่มตระกูล

กองบรรณาธิการ

1.         แพทย์หญิงโชติรส พันธ์พงษ์

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

2.         นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย

3.         ผ.ศ.จริยาพร   ศรีสว่าง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.         ร.ศ.เดชา ทำดี

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.         ดร.ชิดชนก  เรือนก้อน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.         ดร.ปลื้มจิตร  โชติกะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

7.         ดร.กาญจนา ปินตาคำ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8.         ร.ศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.         รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.     รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.     ผ.ศ.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.   ดร.นารถลดา  ขันธิกุล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

13.   นางปิยพร เสาร์สาร

นักวิชาการอิสระ

14.   ผ.ศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์

นักวิชาการอิสระ

15.   นางอโนชา วิปุลากร

นักวิชาการอิสระ

16.   แพทย์หญิงภคมน เชาว์ศิลป์

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

17.   แพทย์หญิงปิยาภา  วงศ์หล้า

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                        

18.   นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

19.   นางกฤษณา กาเผือก

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                        

20.   นางสาวอนุสรณ์ กันธา

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

คณะทำงาน

1.       นางสิริรำไพ ภูธรใจ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                   

2.       ทันตแพทย์หญิงวริษฐา  พุ่มทอง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

3.       นางนงค์เยาว์ แสงคำ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                   

4.       นางสาวพินทร์พจน์  พรหมเสน

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                   

5.       นายกฤษณะ จตุรงค์รัศมี

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

6.       นางวันเพ็ญ ใส่ด้วง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

7.       นางสาววัชรา ศิริกุลเสถียร

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

8.       นางพชรา คำฟู

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่