กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

บรรณาธิการ
แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร      รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
รองบรรณาธิการ
1. นายอรรถพล ปัญญาภู ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. นางอุมาพร นิ่มตระกูล ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

กองบรรณาธิการ
1. นางสาวโชติรส พันธ์พงษ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
3. นางจริยาพร ศรีสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นายเดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นางสาวชิดชนก เรือนก้อน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นางปลื้มจิตร โชติกะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
7. นางสาวจิติมา กตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. นางกาญจนา ปินตาคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9. นางสาวเพ็ญประภา ศิวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. นางสาววราภรณ์ บุญเชียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. นางสาวกฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12. นายเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. นายชัยพร พรหมสิงห์ นักวิชาการอิสระ
14. นางปิยพร เสาร์สาร นักวิชาการอิสระ
15. นายเพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ นักวิชาการอิสระ
16. นางสาวนารถลดา ขันธิกุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
17. นางอโนชา วิปุลากร ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
18. นางสาวพิมพาภรณ์ พรหมใจ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
19. นายไพรชล ตันอุด ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
20. นางกฤษณา กาเผือก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
21. นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

คณะทำงาน
1. นางสิริรำไพ ภูธรใจ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. นางวริษฐา พุ่มทอง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
3. นางสาวภคมน เชาว์ศิลป์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
4. นางสาวปิยาภา วงศ์หล้า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
5. นางนงค์เยาว์ แสงคำ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
6. นางสาววัชรา ศิริกุลเสถียร ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
7. นางสาวพินทร์พจน์ พรหมเสน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
8. นายกฤษณะ จตุรงค์รัศมี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
9. นางสาวธนพร จิตตะวิกุล ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
10. นางพชรา คำฟู ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
11. นางสาวอนุสรณ์ กันธา ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
12. นางวันเพ็ญ ใส่ด้วง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่