Contact

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5327-6856 ต่อ 215 โทรสาร 0-5327-4014, 0-5318-8938
Email : lannajournal@gmail.com
Email : researchhpc1@gmail.com

Principal Contact

แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
Phone 0-5327-6856 ต่อ 215

Support Contact

นายกฤษณะ จตุรงค์รัศมี
Phone 0-5327-6856 ต่อ 215