Published: 06-08-2018

ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก

พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, ชุลีกร สอนสุวิทย์, สกนธ์ สุภากุล, เยาวภา ชัยเจริญวรรณ

22-30

มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

พงศธร วิทยพิบูลย์

78-80

บอกกล่าวข่าวกฎหมาย

ไพโรจน์ แก้วมณี

83-84

มุมหนังสือ

กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา

85-86