การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พ.ศ.2550 - พ.ศ. 2554)

Main Article Content

นิรัตน์ เตียสุวรรณ

Article Details

How to Cite
1.
เตียสุวรรณ น. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พ.ศ.2550 - พ.ศ. 2554). Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jul. 22];19(2):38-51. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138445
Section
รายงานการวิจัย