การศึกษาปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาจากสมุนไพรเขตพื้นที่สาธารณสุข 4,5

Main Article Content

นันทนา กลิ่นสุนทร
ตวงพร เข็มทอง
ชมพูนุท นุตสถาปนา

Article Details

How to Cite
1.
กลิ่นสุนทร น, เข็มทอง ต, นุตสถาปนา ช. การศึกษาปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาจากสมุนไพรเขตพื้นที่สาธารณสุข 4,5. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 23];19(2):31-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138441
Section
รายงานการวิจัย