การพัฒนาแนวทางการทบทวนทะเบียนตำรับยาสามัญด้านคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน

Main Article Content

ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

Article Details

How to Cite
1.
จาวรุ่งฤทธิ์ ย. การพัฒนาแนวทางการทบทวนทะเบียนตำรับยาสามัญด้านคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 20];19(2):61-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138454
Section
รายงานการวิจัย