การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย : กรณีผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและไล่แมลง ชนิดไร้กลิ่นหรือแต่งกลิ่นหอม

Main Article Content

วีระชัย นลวชัย

Article Details

How to Cite
1.
นลวชัย ว. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย : กรณีผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและไล่แมลง ชนิดไร้กลิ่นหรือแต่งกลิ่นหอม. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 23];19(2):7-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138430
Section
Review Article