การพัฒนาและประเมินโครงการ อย.น้อย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน ของอำเภอเขื่อนแก้ว จังหวั้ดยโสธร

Main Article Content

กาญจนพงษ์ เพ็ญทองดี

Article Details

How to Cite
1.
เพ็ญทองดี ก. การพัฒนาและประเมินโครงการ อย.น้อย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน ของอำเภอเขื่อนแก้ว จังหวั้ดยโสธร. TFDJ [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 May 20];19(2):69-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138456
Section
รายงานการวิจัย