ความตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์และข้อบังคับอาเซียนว่าด้วยครื่องมือแพทย์

Main Article Content

ยุวดี พัฒนวงศ์

Article Details

How to Cite
1.
พัฒนวงศ์ ย. ความตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์และข้อบังคับอาเซียนว่าด้วยครื่องมือแพทย์. TFDJ [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Apr. 13];19(2):12-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138432
Section
Review Article