ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก

Main Article Content

พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ชุลีกร สอนสุวิทย์
สกนธ์ สุภากุล
เยาวภา ชัยเจริญวรรณ

Article Details

How to Cite
1.
ศักดิ์ศรีพาณิชย์ พ, วงศ์สินทรัพย์ โ, สอนสุวิทย์ ช, สุภากุล ส, ชัยเจริญวรรณ เ. ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก. TFDJ [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 14];19(2):22-30. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138435
Section
รายงานการวิจัย