ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก

Main Article Content

พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ชุลีกร สอนสุวิทย์
สกนธ์ สุภากุล
เยาวภา ชัยเจริญวรรณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย