การคาดการณ์ประมาณกำลังคนและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน ด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

Main Article Content

สุรินทร์ บำรุงผล

Article Details

How to Cite
1.
บำรุงผล ส. การคาดการณ์ประมาณกำลังคนและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน ด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 22];19(2):52-60. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138453
Section
รายงานการวิจัย