ปัจจุบันเชียงรายเวชสารได้ดำเนินการ เข้าสู่ปีที่ 14 ซึ่งมีจำนวนบทความเผยแพร่ครอบคลุมในด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข รวมถึงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งวารสารได้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 มาอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนเผยแพร่

เชียงรายเวชสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เมษายน มีเนื้อหาจำนวนทั้งสิ้น 10 บทความ ประกอบไป ด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ บทความฟื้นฟูวิชาการ และบทความพิเศษ ซึ่งมีความหลากหลายของบทความให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

วารสารฉบับนี้ออกในช่วงเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ซึ่งยังคงมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกว่า COVID-19 ที่ยืดเยื้อนับจากธันวาคม 2562 และขณะนี้หลาย ๆ ท่านคงเริ่มคุ้นชินกับคำว่า “New Normal”

ท้ายนี้ กองบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร ใคร่ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกๆ ท่าน เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย รับวัคซีนกระตุ้นเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดำเนินชีวิตด้วย NEW Normal และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงอันตรายอื่นๆ ทั้งปวง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสและยินดีเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

การพัฒนาระบบการจัดการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บริเวณชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ภุชงค์ ชื่นชม, สิทธิชัย ยอดสุวรรณ, ธิติพงษ์ พลอยเหลือง, ประสงค์ หมื่นจันทร์ , พิษณุรักษ์ กันทวี

71-92

ผลของการเพิ่มปริมาณยา adenosine bolus สี่ระดับขนาดผ่านทาง หลอดเลือดแดงโคโรนารีต่อการประเมินค่า fractional flow reserve

ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ, ชยันตร์ธร ์ ปทุมานนท์ , ธรรมนาถ เจริญบุญ, ดิลก ภิยโยทัย

93-118

การคัดกรองและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้จะเป็นบิดา: บทบาทพยาบาล

จิราภรณ์ นันท์ชัย, อัยย์ชาร์ สุขเกษม, นันทิดา นามราชา

148-157