การศึกษาผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดตาก

Main Article Content

อาทิตย์ สอนไว
วรรณพร ลิ่มปิติกุล

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease 2019 หรือ COVID-19) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งการติดเชื้อ COVID-19 นั้นสามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ติดเชื้อ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ และผลลัพธ์ของทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ COVID-19 นั้นยังมีจำกัด


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของมารดาและทารก รวมทั้งผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดตาก


วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังใน 10 โรงพยาบาลในจังหวัดตาก เก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของมารดาที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 และทารก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม SPSS version 24.0


ผลการศึกษา: มารดาติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 107 ราย มีอายุเฉลี่ย 27.58 ปี พบการคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 5.61 fetal distress ร้อยละ 4.67 อาการที่พบส่วนมากของมารดา ได้แก่ อาการหายใจเหนื่อยร้อยละ 8.41 ไข้ร้อยละ 7.48 และไอร้อยละ 4.67 มารดาร้อยละ 4.67 ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU และต้องการการช่วยหายใจร้อยละ 8.41 มารดาคลอดโดยวิธีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 60 ราย (ร้อยละ 56.07) มารดาส่วนมากได้รับการรักษาด้วยยา Favipiravir (ร้อยละ 62.62) และคอร์ติโคสเตียรอยด์ร้อยละ 57.94 ทารก 107 รายคลอดที่อายุครรภ์เฉลี่ย 38.50 สัปดาห์ อาการของทารกที่พบ ได้แก่ อาการหายใจลำบาก ร้อยละ 31.78 ภาวะพร่องออกซิเจน ร้อยละ 21.50 feeding intolerance ร้อยละ 16.82 มีทารกร้อยละ 7.48 ต้องรับการรักษาใน NICU และร้อยละ 21.50 ต้องการการช่วยหายใจ ไม่มีทารกเสียชีวิตและไม่พบการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารก


สรุปและข้อเสนอแนะ: หญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ อาการของทารกที่พบ ได้แก่ อาการหายใจลำบาก ภาวะพร่องออกซิเจน และ feeding intolerance การศึกษานี้ไม่พบการถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารก อย่างไรก็ตามผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด และควรมีการเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะให้กับบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง และทารกอย่างต่อเนื่องต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biography

อาทิตย์ สอนไว, กระทรวงสาธารณสุข

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

References

Li X, Luk HKH, Lau SKP, Woo PCY. Human coronaviruses: general features. In: Reference module in biomedical sciences. Amsterdam: Elsevier; 2019. p. 1-6.

Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020;579(7798):270-3.

Sankaran D, Nakra N, Cheema R, Blumberg D, Lakshminrusimha S Perinatal SARS-CoV-2 infection and neonatal COVID-19: a 2021 update. Neoreviews. 2021;22(5):e284-e95.

World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. 2020 [cited 2020 November 9]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [internet]. 2020 [cited 2020 November 9]. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020

Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou Q. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. Science. 2020;367(6485):1444-8.

Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, Kimball A, James A, Jacobs JR, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med. 2020;382(22):2081–90.

World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Internet]. 2021 [cited 2021 November 01]. Available from: https://covid19.who.int/

The Coronavirus disease 2019 news release [Internet]. Nonthaburi: Emergency Operations Center, Department of Disease Control; 2021 [updated October 31; cited 2021 October 31]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no667-311064.pdf

Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(6):521-51.

Sharma A, Tiwari S, Deb MK, Marty JL. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2): a global pandemic and treatment strategies. Int J Antimicrob Agents. 2020;56(2):106054.

Zambrano LD, Ellington S, Strid P, Galang RR, Oduyebo T, Tong VT, et al. Update: characteristics of symptomatic women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status — United States, January 22–October 3, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69 (44):1641–7.

Altendahl M, Afshar Y, de St Maurice A, Fajardo V, Chu A. Perinatal maternal-fetal/neonatal transmission of COVID-19: a guide to safe maternal and neonatal care in the era of COVID-19 and physical distancing. Neoreviews. 2020;21(12):e783-94.

Blumberg DA, Underwood MA, Hedriana HL, Lakshminrusimha S. Vertical transmission of SARS-CoV-2: what is the optimal definition? Am J Perinatol. 2020;37(8):769-72.

Alzamora MC, Paredes T, Caceres D, Webb CM, Valdez LM, La Rosa M. Severe COVID-19 during pregnancy and possible vertical transmission. Am J Perinatol. 2020;37(8):861–5.

Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15.

Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, et al. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an infected mother to her newborn. JAMA. 2020; 323(18): 1846–8.

Hu X, Gao J, Luo X, Feng L, Liu W, Chen J, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vertical transmission in neonates born to mothers with coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia . Obstet Gynecol. 2020;136(1):65-7.

Banerjee J, Mullins E, Townson J, Playle R, Shaw C, Kirby N, et al. Pregnancy and neonatal outcomes in COVID-19: study protocol for a global registry of women with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection in pregnancy and their neonates, understanding natural history to guide treatment and prevention. BMJ Open. 2021;11(1):e041247.

Simon AK, Hollander GA, McMichael A. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci. 2015;282(1821):20143085.

WHO COVID-19 case definition: updated in public health surveillance for COVID-19 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [updated December 16; cited 2021 August 29]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2.

Pettirosso E, Giles M, Cole S, Rees M. COVID-19 and pregnancy: a review of clinical characteristics, obstetric outcomes, and vertical transmission. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2020;60(5):640–59.

Smith V, Seo D, Warty R, Payne O, Salih M, Chin KL, et al. Maternal and neonatal outcomes associated with COVID-19 infection: a systematic review. PLoS One 2020;15(6):e0234187.

Capobianco G, Sadri L, Aliberti S, Mondoni M, Piana A, Dessole F, et al. COVID19 in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020;252:543–58.

Juan J, Gil MM, Rong Z, Zhang Y, Yang H, Poon LC. Effect of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on maternal, perinatal, and neonatal outcome: systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2020;56(1):15–27.

Ashraf MA, Keshavarz P, Hosseinpour P, Erfani A, Roshanshad A, Pourdast A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review of pregnancy and the possibility of vertical transmission. J Reprod Infertil 2020;21(3):157.

Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, Miller R, Martinez R, Bernstein K, et al. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020;2(2):100118.

Papapanou M, Papaioannou M, Petta A, Routsi E, Farmaki M, Vlahos N, et al. Maternal and neonatal characteristics and outcomes of COVID-19 in pregnancy: an overview of systematic r.eviews. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(2):596.

Somprasit C. Preterm labor. In: Suwannarurk K., Pongrojpaw D, editors, Complication of obstetrics. Bankok: Pimdeesamutsakhon; 2011.p.218-31.

Dhir SK, Kumar J, Meena J, Kumar P. Clinical features and outcome of SARS-CoV-2 infection in Nneonates: a systematic review. J Trop Pediatr. 2021;67(3):fmaa059.

Zaigham M, Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: a systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(7):823-9.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320.

Al-Matary A, Almatari F, Al-Matary M, AlDhaefi A, Alqahtani MHS, Alhulaimi EA, et al. Clinical outcomes of maternal and neonate with COVID-19 infection - Multicenter study in Saudi Arabia. J Infect Public Health. 2021;14(6):702-8.

Hoque M. Incidence of obstetric and foetal complications during labor and delivery at a community health centre, midwives obstetric unit of Durban, South Africa. ISRN Obstet Gynecol. 2011;2011:259308.

Zambrano LD, Ellington S, Strid P, Galang RR, Oduyebo T, Tong VT, et al. Update: characteristics of symptomatic women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status-United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(44):1641-7.

Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Withdrawn: clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infect. 2020:82(6), e9–e10.

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506.

Ayed A, Embaireeg A, Benawadh A, Al-Fouzan W, Hammoud M, Al-Hathal M, et al. Maternal and perinatal characteristics and outcomes of pregnancies complicated with COVID-19 in Kuwait. BMC Pregnancy Childbirth 2020;20(1):1–9.

Chiavaroli V, Castorani V, Guidone P, Derraik JG, Liberati M, Chiarelli F, et al. Incidence of infants born small- and large-for-gestational-age in an Italian cohort over a 20-year period and associated risk factors. Ital J Pediatr. 2016;42:42.

Marín Gabriel MA, Reyne Vergeli M, Caserío Carbonero S, Sole L, Carrizosa Molina T, Rivero Calle I, et al. Maternal, perinatal and neonatal outcomes with COVID-19: a multicenter study of 242 pregnancies and their 248 infant newborns during their first month of life. Pediatr Infect Dis J. 2020;39(12):e393-e7.

Black RE. Global prevalence of small for gestational age births. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2015;81:1-7.

Watterberg K, Aucott S, Benitz W, Cummings J, Eichenwald E, Goldsmith J, et al. The apgar score. Pediatrics. 2015;136(4):819-22.

World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 13]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, Chan M, Duff JP, Joyner BL, et al. Part 4: Pediatric basic and advanced life support 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Pediatrics. 2021 ;147Suppl 1:e2020038505D.

Farghaly MAA, Kupferman F, Castillo F, Kim RM. Characteristics of newborns born to SARS-CoV-2-positive mothers: a retrospective cohort study. Am J Perinatol. 2020;37(13):1310-6.

Patil UP, Maru S, Krishnan P, Carroll-Bennett R, Sanchez J, Noble L, et al. Newborns of COVID-19 mothers: short-term outcomes of colocating and breastfeeding from the pandemic's epicenter. J Perinatol. 2020;40(10):1455-8.

Zgutka K, Prasanth K, Pinero-Bernardo S, Lew LQ, Cervellione K, Rhythm R, et al. Infant outcomes and maternal COVID-19 status at delivery. J Perinat Med. 2021;49(6):691-6.

Liu W, Wang J, Li W, Zhou Z, Liu S, Rong Z. Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19. Front Med. 2020;14(2):193-8.

Ferrazzi E, Frigerio L, Savasi V, Vergani P, Prefumo F, Barresi S, et al. Vaginal delivery in SARS-CoV-2-infected pregnant women in Northern Italy: a retrospective analysis. BJOG. 2020 ;127(9):1116-21.