ฟันเทียมบนทั้งปากชนิดถอดได้คร่อมรากฟันเทียม

Main Article Content

ณัฐพร สิริเสรีภาพ

บทคัดย่อ

ฟันเทียมทั้งปาก ใช้เป็นฟันเทียมหลักสำหรับผู้ป่วยที่มีการสูญเสียฟันทั้งขากรรไกร โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาต่อการใช้งานฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ในขากรรไกรล่าง เช่น ฟันเทียมหลวม ทำให้ภายหลังมีการใช้รากฟันเทียมเพื่อเพิ่มการยึดอยู่ เสถียรภาพและการรองรับ โดยการใช้รากฟันเทียมจำนวนสองรากในขากรรไกรล่างถือเป็นวิธีมาตรฐานและมีรายงานความสำเร็จมากมาย แต่การใช้รากฟันเทียมในขากรรไกรบนยังมีรายงานการศึกษาค่อนข้างน้อย วัตถุประสงค์ของบทความนี้จึงต้องการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนการรักษาในฟันเทียมบนทั้งปากชนิดถอดได้คร่อมรากฟันเทียม โดยกล่าวถึงข้อบ่งชี้ จำนวนรากฟันเทียม ชนิดสิ่งยึด เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของรากฟันเทียม ตลอดจนการออกแบบส่วนโยงใหญ่ของฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Kutkut A, Bertoli E, Frazer R, Pinto-Sinai G, Hidalgo RF, Studts J. A systematic review of studies comparing conventional complete denture and implant retained overdenture. J Prosthodont Res 2018;62(1):1-9.

ELsyad MA, Elgamal M, Mohammed Askar O, Youssef Al‐Tonbary G. Patient satisfaction and oral health-related quality of life (OHRQoL) of conventional denture, fixed prosthesis and milled bar overdenture for All-on-4 implant rehabilitation. A crossover study. Clin Oral Implants Res 2019;30(11):1107-17.

Thomason J, Kelly S, Bendkowski A, Ellis J. Two implant retained overdentures––a review of the literature supporting the McGill and York consensus statements. J Dent 2012;40(1):22-34.

Di Stefano DA, Arosio P, Pagnutti S, Vinci R, Gherlone EF. Distribution of trabecular bone density in the maxilla and mandible. Implant Dent 2019;28(4):340-8.

Cavalcanti MC, Guirado TE, Sapata VM, Costa C, Pannuti CM, Jung RE, et al. Maxillary sinus floor pneumatization and alveolar ridge resorption after tooth loss: a cross-sectional study. Braz Oral Res. 2018;32:1-10.

Aidsman IK. Glossary of prosthodontic terms. J Prosthet Dent 1977;38(1):66-109.

Sadowsky SJ, Zitzmann NU. Protocols for the maxillary implant overdenture: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31:Suppl:S82-91.

Jivraj S, Chee W, Corrado P. Treatment planning of the edentulous maxilla. Br Dent J 2006;201(5):261-79.

Slot W, Raghoebar GM, Vissink A, Huddleston Slater JJ, Meijer HJ. A systematic review of implant‐supported maxillary overdentures after a mean observation period of at least 1 year. J Clin Periodontol 2010;37(1):98-110.

Slot W, Raghoebar GM, Cune MS, Vissink A, Meijer HJ. Maxillary overdentures supported by four or six implants in the anterior region: 5‐year results from a randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2016;43(12):1180-7.

Takahashi T, Gonda T, Maeda Y. Effect of attachment type on implant strain in maxillary implant overdentures: comparison of ball, locator, and magnet attachments. Part 1. Overdenture with palate. Int J Oral Maxillofac Implants 2017;32(6):1308-14.

Takahashi T, Gonda T, Maeda Y. Can reinforcement of maxillary implant overdentures decrease stress on underlying implants? Int J Oral Maxillofac Implants 2017;32(1):63-9.

Takahashi T, Gonda T, Tomita A, Mizuno Y, Maeda Y. Influence of palatal coverage and implant distribution on denture strain in maxillary implant overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31(3):136-42

Misch CE. Partial and complete edentulous maxilla implant treatment plans: fixed and overdenture prostheses.In: Dental Implant Prosthetics .St Louis: Mosby; 2005:281-94.

Gonda T, Kamei K, Maeda Y, Gonda T, Kamei K, Maeda Y. Determining favorable maxillary implant locations using three-dimensional simulation software and computed tomography data. Int J Prosthodont 2017;30(1):58-61

Sadowsky SJ. Treatment considerations for maxillary implant overdentures: a systematic review. J Prosthet Dent 2007;97(6):340-8.

Misch CE, Goodacre CJ, Finley JM, Misch CM, Marinbach M, Dabrowsky T, et al. Consensus conference panel report: crown-height space guidelines for implant dentistry—part 2. Implant Dent 2006;15(2):113-21.

Misch CE, Goodacre CJ, Finley JM, Misch CM, Marinbach M, Dabrowsky T, et al. Consensus conference panel report: crown-height space guidelines for implant dentistry—part 1. Implant Dent 2005;14(4):312-21.

19. Boven GC, Meijer HJA, Vissink A, Raghoebar GM. Maxillary implant overdentures retained by use of bars or locator attachments: 1-year findings from a randomized controlled trial. J Prosthodont Res. 2020;64(1):26-33.

Ebinger A, Katsoulis J, Hakimi M, Mazzi D, Mericske-Stern R. Mucosal manifestations in the edentulous maxilla with implant supported prostheses: clinical results from a well-maintained patient cohort. Clin Implant Dent Relat Res 2016;18(4):639-48.

Zou D, Wu Y, Huang W, Wang F, Wang S, Zhang Z, et al. A 3-year prospective clinical study of telescopic crown, bar, and locator attachments for removable four implant-supported maxillary overdentures. Int J Prosthodont 2013;26(6):566-73.

Di FF, De GM, Sommella A, Lanza A. Splinting vs not splinting four implants supporting a maxillary overdenture: a systematic review. Int J Prosthodont 2019;32(6):509-18.

Stoumpis C, Kohal RJ. To splint or not to splint oral implants in the implant-supported overdenture therapy? A systematic literature review. J Oral Rehabil 2011;38(11):857-69.

Toniollo MB, Macedo AP, Rodrigues RC, Ribeiro RF, de Mattos MG. A three-dimensional finite element analysis of the stress distribution generated by splinted and nonsplinted prostheses in the rehabilitation of various bony ridges with regular or short morse taper implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2017;32(2):372-6

Anadioti E, Gates III WD, Elpers J, De Kok IJ, Cooper LF. Retrospective cohort analysis of maxillary overdentures retained by unsplinted implants. J Prosthet Dent 2019;122(3):301-8.

ELsyad MA, Dayekh MA, Khalifa AK. Locator versus bar attachment effect on the retention and stability of implant-retained maxillary overdenture: an in vitro study. J Prosthodont 2019;28(2):e627-36.

Dimililer G, Kücükkurt S, Cetiner S. Biomechanical effects of implant number and diameter on stress distributions in maxillary implant-supported overdentures. J Prosthet Dent 2018;119(2):244-9.

Lemos CAA, Verri FR, de Souza Batista VE, Júnior JFS, Mello CC, Pellizzer EP. Complete overdentures retained by mini implants: a systematic review. J Dent 2017;57:4-13.

ELsyad MA, Ghoneem NE, El-Sharkawy H. Marginal bone loss around unsplinted mini-implants supporting maxillary overdentures: a preliminary comparative study between partial and full palatal coverage. Quintessence Int 2013;44(1):45-52.

Tomasi C, Idmyr BO, Wennström J. Patient satisfaction with mini-implant stabilised full dentures. a 1-year prospective study. J Oral Rehabil 2013;40(7):526-34.

Holmgren EP, Seckinger RJ, Kilgren LM, Mante F. Evaluating parameters of osseointegrated dental implants using finite element analysis a two-dimensional comparative study examining the effects of implant diameter, implant shape, and load direction. J Oral Implantol 1998;24(2):80-8.

Al‐Zubeidi MI, Alsabeeha NH, Thomson WM, Payne AG. Patient satisfaction with maxillary 3‐implant overdentures using different attachment systems opposing mandibular 2‐implant overdentures. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14: Suppl 1:e11-9.

Zembic A, Tahmaseb A, Wismeijer D. Within‐subject comparison of maxillary implant‐supported overdentures with and without palatal coverage. Clin Implant Dent Relat Res 2015;17(3):570-9.

Cavallaro Jr JS, Tarnow DP. Unsplinted implants retaining maxillary overdentures with partial palatal coverage: report of 5 consecutive cases. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(5):108-14.

Ochiai KT, Williams BH, Hojo S, Nishimura R, Caputo AA. Photoelastic analysis of the effect of palatal support on various implant-supported overdenture designs. J Prosthet Dent 2004;91(5):421-7.

Akeel R, Assery M, Al-Dalgan S. The effectiveness of palate-less versus complete palatal coverage dentures (a pilot study). Eur J Prosthodont Restor Dent 2000;8(2):63-6.

Takahashi T, Gonda T, Mizuno Y, Fujinami Y, Maeda Y. Influence of palatal coverage and implant distribution on implant strain in maxillary implant overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31(5):e43-8

Damghani S, Masri R, Driscoll CF, Romberg E. The effect of number and distribution of unsplinted maxillary implants on the load transfer in implant-retained maxillary overdentures: an in vitro study. J Prosthet 2012;107(6):358-65.