ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 12 และเป็นฉบับแรกของเชียงรายเวชสาร ที่มีการปรับรูปแบบการเผยแพร่โดย

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ตัวเล่ม หากต้องการวารสารในฉบับรูปเล่มสามารถนำไปจัดพิมพ์เอง โดยเชียงรายเวชสารจะดำเนินการเผยแพร่เป็นไฟล์อิเลคโทรนิกส์ ที่พร้อมจัดพิมพ์เท่านั้น
  2. เปลี่ยนแปลงกำหนดออก เป็น 3 ฉบับ/ปี คือ

ฉบับที่ 1          มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2          พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3          กันยายน – ธันวาคม

          สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ประกอบด้วยจำนวนเรื่องถึง 10 เรื่อง เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ 9 เรื่อง รายงานผู้ป่วย1 ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

          ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายเวชสารให้เป็นวารสารวิชาการ ที่เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์  และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการ ให้ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ หวังว่าเชียงรายเวชสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วยและองค์กรต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

การฟื้นฟูแผลกดทับของการทำแผลสมัยใหม่

ถนัดศรี มะโนตา, นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต, มาลีจิตต์ ชัยเนตร, จามจุรี ศรีกันไชย, รุ่งนภา อารุณ, จริยา สุทธิจันทร์, อรวรรณ สุวรรณ์, เรืองนิพนธ์ พ่อเรือน

61-72