ปัจจัยเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด diffuse large B-cell lymphoma ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Main Article Content

Piyapong Kanya
ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
นลวันท์ เชื้อเมืองพาน

บทคัดย่อ

ปัจจัยเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด diffuse large B-cell lymphoma ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ปิยะพงษ์ กัญญา พ.บ., ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น พ.บ., นลวันท์ เชื้อเมืองพาน ป.ธ.ด


บทคัดย่อ


              โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยหนึ่งในสามของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือกลับมาเป็นซ้ำหลังจากที่รักษาหายแล้ว


วัตถุประสงค์


              ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย DLBCL อัตราการอยู่รอดโดยรวมที่ 3 ปีของผู้ป่วย DLBCL และความชุกของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ละชนิดตามเกณฑ์ World Health Organization 2008     


วิธีการศึกษา


              การศึกษาย้อนหลังโดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดย Cox Proportional Hazard Regression Analysis โดยแสดงช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กำหนดนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ P-value น้อยกว่า 0.05              


ผลการศึกษา


              ผู้ป่วย DLBCL 101 ราย อายุเฉลี่ย 58.82 ปี พบผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา 41 ราย (40.59%) โดยปัจจัยเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย DLBCL ได้แก่ ระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตาม Ann Arbor staging system ที่ 3-4 (HR 2.21; 95% CI 1.06-4.62, p=0.035)  และระดับ Lactate dehydrogenase (LDH) ในเลือดที่สูงกว่าปกติ [hazard ratio (HR) 4.01; 95% CI 1.66-9.68, p=0.002] อัตราการอยู่รอดโดยรวมที่ 3 ปี ของผู้ป่วย DLBCL ที่มีระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตาม Ann Arbor staging system ที่ 1-2 มากกว่ากลุ่มที่มีระยะโรคที่ 3-4 (74% และ 46% ตามลำดับ, p=0.005) ผู้ป่วยที่มีระดับ LDH ในเลือดปกติมากกว่ากลุ่มที่มีระดับ LDH ในเลือดที่สูงกว่าปกติ (75% และ 52% ตามลำดับ, p=0.008) ความชุกของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้บ่อยได้แก่ DLBCL Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue [MALT-lymphoma] และ Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified (PTCL, NOS) (51.80%, 9.23%, และ 6.15% ตามลำดับ)                  


สรุปและข้อเสนอแนะ


              ระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตาม Ann Arbor staging system ที่ 3-4 และระดับ LDH ในเลือดที่สูงกว่าปกติ เป็นปัจจัยเสี่ยงของกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วย DLBCL โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลต่ออัตตราการอยู่รอดโดยรวมของผู้ป่วย  


คำสำคัญ: การกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วย DLBCL ปัจจัยเสี่ยง  ระดับ LDH ในเลือด ระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Teras LR, DeSantis CE, Cerhan JR, et al. 2016 US lymphoid malignancy statistics by World Health Organization subtypes [published online ahead of print 12 September 2016]. CA Cancer J Clin. doi: 10.3322/caac.21357.
2. Bunworasate U, Siritanaratkul N, Khuhapinant A, et al. A nationwide prospective multicenter study of clinical features and outcomes on non-Hodgkin lymphoma in Thailand: an analysis of 939 cases. Blood 2011;118(Suppl. 1): Abstract 2064.
3. Sehn LH, Donaldson J, Chhanabhai M, et al. Introduction of combined CHOP plus Rituximab therapy dramatically improved outcome of diffuse large B-cell lymphoma in British Columbia. J Clin Oncol. 2005;23(22):5027-5033.
4. Coiffier B, Thieblemont C, Van Den Neste E, et al. Long-term outcome of patients in the LNH-98.5 trial, the first randomized study comparing Rituximab-CHOP to standard CHOP chemotherapy in DLBCL patients: a study by the Groupe d’Etudes des Lymphomes de l’Adulte. Blood.2010;116(12):2040-2045.
5. Larouche JF, Berger F, Chassagne-Clement C, et al. Lymphoma recurrence 5 years or later following diffuse large B-cell lymphoma: clinical characteristics and outcome. J Clin Oncol. 2010;28(12):2094-2100.
6. A predictive model for aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. The International Non-Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project. N Engl J Med. 1993;329(14):987-994.
7. Shipp, et al. A predictive model for aggressive non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 1993;329(14):987-994.
8. Zhou Z1, Sehn LH, Rademaker AW, et al. An enhanced International Prognostic Index (NCCN-IPI) for patients with diffuse large B-cell lymphoma treated in the Rituximab era. Blood. 2014 Feb 6;123(6):837-842.
9. R.Vaidya, T.E. Witzig. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Ann Oncol. 2014; 25(11): 2124-2133.
10. Pfreundschuh M1, Trümper L, Osterborg A, et al. CHOP-like chemotherapy plus Rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-B-cell lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International Trial (MInT) Group. Lancet Oncol. 2006;7(5):379-391.
11. Coiffier B1, Lepage E, Briere J, et al. CHOP chemotherapy plus Rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002;346(4):235-242.
12. Rosenwald A, Wright G, Chan WC, et al. The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002;346(25):1937-1947.
13. Shipp MA, Ross KN, Tamayo P, et al. Diffuse large B-cell lymphoma outcome prediction by gene-expression profiling and supervised machine learning. Nat Med. 2002;8(1):68-74.
14. Intragumtornchai T, Bunworasate U, Siritanaratkul N, et al. Inferior progression-free survival for Thai patients with diff use large B-cell lymphoma treated under Universal Coverage Scheme: the impact of Rituximab inaccessibility. Leukemia and lymphoma. 2013; 54(1): 83–89.
15. George DG, Matthew NM, Kamran AA, et al. Radiotherapy for early stage diffuse large B-cell lymphoma with or without double or triple hit genetic alterations. Leuk Lymphoma. 2019; 60(4): 886–893.
16. Norasetthada L, Nawarawong W, Lekhakula A, et al. Consolidation Radiotherapy Improved Survival in Limited Stage Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL): A Nationwide Multi-Institutional Registry of 816 Cases in Thailand. Blood.2015;126 (23): 2712.
17. Fluge Ø, Mannsåker B, Torp A, et al. Consolidative Radiotherapy to Residual Masses After Chemotherapy Is Associated With Improved Outcome in Diffuse Large B-Cell Lymphoma. A Retrospective, Population-Based Study. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018;18(2):125-135.e3.
18. Yap E, Law ZK, Aslan Abdullah NM, et al. Consolidation radiotherapy for advanced-stage aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma: A systematic review and meta-analysis. EXCLI J. 2017; 16: 1233-1248.
19. Campo E, Swerdlow SH, Harris NL, et al. The 2008 WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts and practical applications. Blood. 2011;117(19):5019-5032.
20. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol. 2014 Sep 20;32(27):3059-3068.
21. Ichiki A, Carreras J, Miyaoka M, et al. Clinicopathological Analysis of 320 Cases of Diffuse Large B-cell Lymphoma Using the Hans Classifier. J Clin Exp Hematop. 2017;57(2):54-63.
22. Chang ST, Chen SW, Ho CH, et al. Immunophenotypic and genetic characteristics of diffuse large B-cell
lymphoma in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association. 2016; 115: 961-967.