เผยแพร่แล้ว: 2015-01-30

บทบรรณาธิการ

ดร.วรรณี ตปนียากร

4

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสร้างสุขโรงพยาบาล DEVELOPMENT OF OPERATIONAL TRAINING COURSE FOR HAPPY HOSPITAL DEVELOPERS

ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, จริยา ชื่นศิริมงคล, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุวรรณา กุลบุตร

1-13

พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE

ฤทธิชัย พิมปา, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี, สุปรียา ตันสกุล

14-25

สมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ NURSE COMPETENCIES IN DISASTER MANAGEMENT

ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์, ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ สถิตวิทยานันท์, รุ่งนภา จันทรา จันทรา

35-44

การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, นันทิกา มิตรสัมพันธ์ มิตรสัมพันธ์, จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี นิลวัชรมณี, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์

77-86