กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้การวางแผนจำหน่ายต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็ก โรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง าติมหารานี EFFECTS OF USING DISCHARGE PLANNING PROGRAM ON READMISSION OF CHILDREN WITH PNEUMONIA AND CAREGIVERS’ SATISFACTION WITH NURS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy