“วัยรุ่น…วัยวุ่นกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม…ป้องกันอย่างไร” “HOW TO PREVENT UNWANTED TEENAGE PREGNANCY?”

Main Article Content

ลำเจียก กำธร กำธร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญ จากสถิติองค์การอนามัยโลกพบว่าปัญหาดังกล่าว มีแนวโน้มที่ มากขึ้น ซึ่งผลกระทบจากการตั้งครรภ์นั้น มีหลายประการ เช่น ปัญหาการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย การทิ้งทารก ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ปัจจุบันพบว่า การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนับว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง อายุของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก มีแนวโน้มที่จะมีอายุลดลงด้วยเช่นกัน วัยรุ่นมีแนวโน้มคลอดเพิ่มขึ้น และคลอดเมื่ออายุน้อยลง โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 15 – 17 ปี โดยพบว่า จำนวน 1 ใน 3 ของวัยรุ่นดังกล่าวไม่ได้ ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันวัยรุ่นกลุ่มที่ชอบเที่ยวในสถานที่เริงรมย์ จะมีอัตราการ มีเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น จากการดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติดร่วม การถูกยั่วยุ ทางอารมณ์ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูง อย่างไรก็ตามปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ดังกล่าว สามารถป้องกันได้ ทั้งจากตัวของวัยรุ่น ครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งชุมชนและสังคม จากความรัก ความเข้าใจและการให้โอกาสจากคนใกล้ชิด จากสังคม ที่จะทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ก้าวข้ามผ่านภาวะนี้ไปได้


Abstract

Unwanted teenage pregnancy is an important problem. Statistics from the World Health Organiza­tion found that teenage pregnancy are more likely increase. The effects of adolescent pregnancy include illegal abortion, neglected child, and mental health in adolescents. Recently, it found that unwanted teenage pregnancies tent to increase steadily and age of teen-mom become decrease, especially in ado­lescents aged 15-17 years. It revealed that one third of adolescents do not prevent themselves from pregnancy when having sex while it found higher rate of risky sexual behaviors, such as drinking alcohol, drug uses, sexual seductiveness, and sexual violence in the adolescents who like to hang out in entertained venue at night. However, the problem of unwanted pregnancy in teenager can prevent by themselves, family, school, community, and society. Love and understanding from family, community, and society can help adolescents cross over this problem beautifully.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ