กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy