การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR

Main Article Content

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
นันทิกา มิตรสัมพันธ์ มิตรสัมพันธ์
จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี นิลวัชรมณี
พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของอาจารย์วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 43 คน และ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  2, 3 และ 4 จำนวน 381 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนและแบบสอบถาม อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ประเมินตนเองในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในขั้น Nonuse เป็นขั้นที่ไม่มีหรือมีพฤติกรรมการใช้เพียงเล็กน้อย อาจารย์ มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือขาดทักษะด้านการใช้ และมีเวลาไม่เพียงพอ ในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับน้อยในเรื่อง การใช้ที่หลากหลาย และเอื้อต่อผู้เรียน การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียนจากสื่อ

ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเตรียม ความพร้อมด้านทักษะของอาจารย์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอน ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

The purposes of this research were to study usage and barriers to the use of ICT used for teaching and learning. The purposive samples were 43 nurse instructors and 381 nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. The data were analyzed by descriptive statistics. This study found that the majority of nurse instructors reported their level of use at Nonuse ICT for teaching and learning; and the barriers of ICT used included skill’s ICT used, time to using ICT, and access to ICT. The majority of nursing student also reported that the barriers of ICT used in their nurse instructors included the variety of ICT used, access to ICT, and motivation from the media. The results of this study suggest that ICT system support and nurse instructor training are needed to be able to effectively integrate ICT for teaching and learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย