สมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ NURSE COMPETENCIES IN DISASTER MANAGEMENT

Main Article Content

ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์
ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ สถิตวิทยานันท์
รุ่งนภา จันทรา จันทรา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการจัดการภัยพิบัติ 20 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

            วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำมาสร้างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อคำถามแต่ละข้อ และขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบ หลังจากนั้น นำข้อมูลที่ได้มาคำนวนหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เพื่อสรุปผลการวิจัย

            ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่สอดคล้องกันในระดับสำคัญมากที่สุดและมากทุกข้อ ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน ได้แก่

1) สมรรถนะด้านการป้องกัน และการบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 2) สมรรถนะด้านเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 3) สมรรถนะด้านการตอบสนองภัยพิบัติ 4) สมรรถนะด้านการฟื้นฟูสภาพภายหลังเกิดภัยพิบัติ 5) คุณลักษณะความเป็นผู้นำของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ 6) คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งควรศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของพยาบาลต่อไป


ABSTRACT

                The purpose of this study was to explore the competency of nurses in disaster management.

The Subjects were 20 experts in the field of disaster management including the chief of nursing Administration, education experts, professionals practice in the file disaster management and emergency medical professionals.

                A three-steps delphi study was utilized to establish the core competencies appropriate for nurses in disaster management, as follows: 1) interview were conducted of all the experts in order to identify the competencies required by nurses working in the field of disaster management, 2) the data were analyzed using content analysis for core competencies, and then were developed the rating scales questionnaire. All items in the questionnaire were ranked in term of the important of the competencies by a prior panel of experts, 3) the rank of competencies was computed using median and interquartile ranges. The ques­tionnaire was sent to previous experts to confirm the previously ranked items. Again median and inter­quartile ranges were analyzed to summarize the study.  

The results of this study indicated that the competencies for nurses in disaster management were consist of 6 core components as follow: 1) disaster prevention and mitigation competencies, 2) disaster preparedness competencies, 3) disaster response competencies, 4) recovery and rehabilitation competencies, 5) leadership for disaster nursing management competency, 6) a common feature for disasters nursing management competencies. The competencies received from this study should be studied for factor anal­ysis and develop indicator of competencies for nurses working in the field of disaster management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย