เผยแพร่แล้ว: 2019-01-31

การทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ฉบับภาษาไทย

จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, ธีรพล เปรมประภา (ผู้แต่ง)

43-62