การพัฒนาระบบการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย

Main Article Content

สุพัตรา เมฆพิรุณ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้และการจัดเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงและติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว วิธีการวิจัย: คณะกรรมการพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงจากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมระดมความเห็น หลังจากนั้นอบรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงแก่พยาบาลทั้งโรงพยาบาล (401 คน) โดยเน้นเรื่องการบริหารยาและการจัดเก็บยา หลังจากนั้นทดสอบความรู้ของพยาบาลทั้งโรงพยาบาล 2 ครั้ง คือ หลังจากการอบรม 1 เดือนและในอีก 6 เดือนถัดมา นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการบริหารยาและการจัดเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงในหอผู้ป่วยทุกแห่งรวม 18 หอเป็นจำนวน 2 ครั้ง คือ หลังจากการอบรม 1 เดือนและในอีก 7 เดือนถัดมา หลังการประเมิน ผู้ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หอผู้ป่วยในประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ผลการวิจัย: ความรู้ของพยาบาลหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 21 เต็ม 25 หลังจากดำเนินโครงการได้ 7 เดือน พบว่า ความรู้ของพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเป็น 22.4 (P<0.05) การดำเนินงานไม่ได้เพิ่มการปฏิบัติตามเกณฑ์การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง แต่เพิ่มการปฏิบัติตามเกณฑ์การเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยคะแนนเพิ่มจาก 11.1 ในการประเมินครั้งแรกเป็น 13.3 (เต็ม 16) ในการประเมินครั้งที่สอง คะแนนการประเมินโดยรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยจาก 78.7 ในการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 84.2 (เต็ม 100) ในการประเมินครั้งที่สอง โดยหอผู้ป่วยที่มีคะแนนเกินกว่า 90 เพิ่มจาก 0 ในการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 6 หอผู้ป่วยในการประเมินครั้งที่สอง  ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงลดจาก 0.05-0.06 ครั้งต่อ 1000 วันนอนก่อนการวิจัยเป็น 0.02 ครั้งต่อ 1000 วันนอนหลังดำเนินโครงการนี้เป็นเวลา 1 ปี สรุป: การดำเนินงานพัฒนาความปลอดภัยในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงโดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพยาบาลในเรื่องการบริหารยาและการจัดเก็บยาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทำให้พยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ดีขึ้นและสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. The pharmacist’s role in preventing preparation and dispensing errors. In: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Preventing medications errors: Strategies for pharmacists. Oakbrook Terrace: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations; 2001. p. 43-75.

2. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Preventing medication errors: Strategies for pharmacists. Oakbrook Terrace: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations; 2001.

3. อภิฤดี เหมาะจุฑา, ปรีชา มนทกานติกุล. ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา. ใน: ธิดา นิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล, บรรณาธิการ. ความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชนจำกัด; 2549. หน้า 69-80.

4. Pepper GA. Errors in drug administration by nurses. Am J Health-Syst Pharm 1995; 52: 390-5.

5. สัมมนา มูลสาร. ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาในโรงพยาบาลศรีษะเกษ [วิทยานิพนธ์เภสัชศาตรมหาบัณฑิต].กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.

6. Perlstein PH, Callison C, White M, et al. Errors in drug computations during newborn intensive care. Am J Dis Child 1979;133: 376-9.

7. Pepper GA. Understanding and preventing drug misadventures: Errors in drug administration by nurses. Am J Health-Syst Pharm 1995; 52:390-5.

8. Barker KN, McConnell WE. The problem of detecting medication errors in hospital. AM J Hosp Pharm 1962;19: 360-9.

9. สุชาดา เดชเดชะสุนันท์. ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาในผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา [วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.

10. Calabrese AD, Erstad BL, Brandl K, et al. Medication administration errors in adult patients in the ICU. Intensive Care Med 2001; 27:1592-8.

11. Ho CYW, Dean BS, Barber ND. When do medication administration errors happen to hospital inpatient? Int J Pharm Pract 1997; 5:91-6.

12. Bruce J, Wong I, Parentaral drug administration errors by nursing staffs on an acute medical admission ward during day duty. Drug Saf 2001; 24:855-62.

13. American Society of Hospital Pharmacists. ASHP guideline on preventing medication errors in hospital. Am J Hosp Pharm 1993; 50:305-14.

14. National Coordinating Council for Medication Error. Recommendations to reduce errors related to administration of drug [online]. 1999 [cited May 12, 2011]. Available from: URL: http://www. NCCMERP.org.

15. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. NCC MERP taxonomy of medication error [online]. 1998 [cited February, 2012]. Available from: URL: http://www.NCC MERP.org.