พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม.

Vol. 38 No. 3 (2021): ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

Published: 2021-12-30

บรรณาธิการแถลง

นันทิยา ตัณฑชุณห์

287

View All Issues

Indexed in tci

เว็บไซต์ 

พุทธชินราชเวชสาร

Buddhachinaraj Medical Journal

*ขออภัยการให้บริการข้อมูลบทความอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ThaiJO2*

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่ wirotss@gmail.com