กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                                                         Advisory Board

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก            Director of Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก               Director of Buddhachinaraj Medical Education Center      

บรรณาธิการ                                                  Editors-in-Chief

พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์                                                NanThiya Tanthachun, M.D.

รองบรรณาธิการ                                                        Associate Editors

ผศ.(พิเศษ) ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์                           Assit.Prof. Napawan Jeanpeerapong, M.Sc. (Pharmacology) 

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน                                    External Editorial Board

ศ. เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิตยฯ)    Emeritus Prof. Somchai Bovornkitti, D.Sc. (Med)                        

ศ. เกียรติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์  (ม.ธรรมศาสตร์)          Emeritus Prof. Chaloem Warawit, M.D.   

ศ. นพ.ปกิต วิชยานนท์ (ศิริราช)                                     Prof. Pakit Vichayanoud, M.D.              

ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ (จุฬาฯ)                                           Prof. Yong Poovorawan, M.D.    

ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย (ม.นเรศวร)            Prof. Supasit Pannarunothai, M.D., Ph.D. (Health Planning & Financing)

ผศ. ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย (ม.ธรรมศาสตร์)                  Asst.Prof. Junya Pattaraarechachai, Ph.D. (Biostatistics)

ผศ. ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย  (ม.นเรศวร)                        Asst.Prof. Apiruk Wongruttanachai, Pharm.D.                              

ผศ.ดร. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี  (ม.นเรศวร)                    Asst.Prof. Katechan Jampachaisri, Ph.D. (Applied Statistics)

นายสุทธิพล อุดมพันธุรัก  (ศิริราช)                                  Suttipol Udompunturek, M.Sc. (Applied Statistics)               

ดร.เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร (ศิริราช)                                  Saowalak Hunnangkul, Ph.D. (Epidemiology & Statistics) 

กองบรรณาธิการในสถาบัน                                          Internal Editorial Board

นพ.ชวลิต หลักดี                                                              Chawalit Lakdee, M.D.

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ                                                        Siwipan Changtham, M.D.

ภก.อภิสิทธิ์  เทียนชัยโรจน์                                               Apisit Thienchairoj, M.Sc. in Pharm. (Clinical Pharmacy)

ภก.พิมพ์สาย จินดาสุ                                                        Pimsia Chindasu, M.Sc. in Pharm. (Clinical Pharmacy)

ฝ่ายจัดการ                                                                    Managing Staff 

นายวิโรจน์  ศรีสุข                                                            Wirot Srisuk, B.A.

น.ศ.สุนีรัตน์ เรืองผล                                                         Suneerut Ruangphol, B.A.

เหรัญญิก                                                                        Treasurer

นางจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง                                                  Julalak Sangsawang, B.Ed.

ฝ่ายศิลป์                                                                          Art Designers    

นางยุพา ทินกร                                                                  Yupa Thinakorn, B.A. (Communication Arts)

นายสธน ธิติเวสส                                                              Sathon Thitivass, Grad.Dip. inBussiness Computer