เกี่ยวกับวารสาร


พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุม จดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหา และบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม บทความที่ส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยพิมพ์หรือกำลังได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ในพุทธชินราชเวชสาร

Research Article

รายงานวิจัย (Researeh Article) เป็นบทความเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีโครงสร้างในการเขียนดังนี้ บทคัดย่อแบบไม่มีโครงสร้างทั้งภาษาไทยและอังกฤษพร้อมคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ บทนำระบุวัตถุประสงค์ที่ส่วนท้าย  วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์ (สรุปเป็นย่อหน้าสุดท้าย) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

Make a new submission to the Research Article section.

Case Report

รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นรายงานของผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือภาวะที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย ไม่ควรกล่าวถึงรายละเอียดของผู้ป่วยในภาวะนั้นๆ เกิน 3 ราย โดยแสดงถึงความสำคัญของภาวะที่ผิดปกติ การวินิจฉัย และการรักษา รายงานผู้ป่วย มีลำดับโครงสร้าง ดังนี้ บทคัดย่อแบบไม่มีโครงสร้างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคำสำคัญ (keywords) 3-5 คำ บทนำ รายงาน (พรรณนา) ผู้ป่วยวิจารณ์อาการทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เสนอความเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง   ถ้าจะแสดงรูปภาพต้องแสดงเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ และได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้รับผิดชอบ

     

Make a new submission to the Case Report section.

Review Article

บทความฟื้นวิชา (Review Article)  เป็นการศึกษาและรวบรวมความรู้ทางวิชาการจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความรู้ใหม่ สิ่งตรวจพบใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไประยุกต์ใช้ได้ เป็นบทความวิเคราะห์โรค การรักษา หรือวิจารณ์สถานการณ์การเกิดโรค โดยมีลำดับโครงสร้าง ดังนี้  บทคัดย่อแบบไม่มีโครงสร้างทั้งภาษาไทยและอังกฤษพร้อมคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ บทนำ กล่าวถึงสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น สิ่งที่ยังไม่รู้และเหตุผลที่ต้องทบทวนศึกษาในประเด็นต่างๆ โดยระบุวัตถุประสงค์ ลำดับกานำเสนอ ประโยชน์ความคาดหวังของผู้เขียนด้วย สำหรับเนื้อหากล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้ทบทวนและแสดงความคิดเห็นด้วย โดยเรียงลำดับตามที่เกริ่นไว้ในบทนำ อาจลำดับตามเวลาและเหตุการณ์  หรือลำดับจากลักษณะทั่วไปสู่ลักษณะเฉพาะหรือจากพบได้บ่อยสู่พบได้น้อย โดยสรุปเนื้อหาแต่ละประเด็นเชื่อมโยงสู่ประเด็นต่อๆ ไป วิจารณ์อภิปรายข้อมูลที่ได้ทบทวน แสดงข้อคิดเห็น เสนอข้อยุติและสรุป กิตติกรรมประกาศ (หากมี) และเอกสารอ้างอิง

Make a new submission to the Review Article section.

Special Article

บทความพิเศษ (Special Article) เป็นบทความกึ่งฟื้นวิชาที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเป็นเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่งหรือเป็นบทความที่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน

Make a new submission to the Special Article section.

Letter to the Editor

จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) หรือจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) เป็นเวทีใช้ติดต่อตอบโต้ระหว่างนักวิชาการ ผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีที่ผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของบทความ บางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้ง

Make a new submission to the Letter to the Editor section.


ลักษณะของการประเมินผลงาน
บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนและที่ปรึกษาสถิติอีก 1 คนที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง (double-blinded)

กำหนดการตีพิมพ์
พุทธชินราชเวชสารมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม