เกี่ยวกับวารสาร

  • Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

   พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความ ปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความ จากการประชุม จดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม

   Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.

    

   Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

   บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่านแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

    

   Types of articles (ประเภทของบทความ) 

   รายงานวิจัย (Researeh Article)

   รายงานผู้ป่วย (Case Report)

   บทความปริทัศน์  (Review Article)

   นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 

   บทความพิเศษ  (Special Article)

    

   Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

   • ภาษาไทย

    

   Publication Frequency (กำหนดออก)

   วารสารตีพิมพ์  3 - ฉบับต่อปี

   • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
   • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
   • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

    

   Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก