จากการระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างใหญ่หลวงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข และยังส่งผลกระทบทางจิตใจและสังคมอย่างรุนแรง ถือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของประชากรโลก ปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนึ่งผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวัง และวางแผนป้องกันและให้การดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

           ภายใต้ข้อจำกัดในวิกฤติครั้งนี้ กองบรรณาธิการยังคงมุ่งให้กำหนดการเผยแพร่วารสารฯ เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศเล่มที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 (ปีที่ 28) เดือนเมษายน – มิถุนายน ยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยเป็นนิพนธ์ต้นฉบับถึง 7 เรื่อง  ประกอบด้วย รายงานการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตขนาดใหญ่ระดับประเทศถึง 2 รายงาน ในเรื่อง แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตคนไทย: การสำรวจระดับชาติ ปี พ.. 2561 โดย พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ และ เรื่อง ความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทย: การสำรวจโรงเรียนใน 13 เขตสุขภาพ โดย วิมลวรรณ ปัญญาว่อง และคณะ นอกจากนี้ ยังมีรายงานวิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (health economic) ในโรคติดสุรา เรื่อง ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ โดย วัลลดา พุ่มไพศาลชัย และ ชิดชนก เรือนก้อน ที่สะท้อนค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการรักษาผู้ติดสุราที่น่าสนใจมาก และมีรายงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในมิติที่หลากหลายถึง 3 เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความจำในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่มีความพร่องพุทธิปัญญา โดย อรษา ฉวาง และคณะ, การพัฒนากิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง โดย สมศรี กิตติพงศ์พิศาล และคณะ และ การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเภทในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10 โดย มานิดา สิงหัษฐิต และคณะ  เรื่องสุดท้าย เป็นอีกหนึ่งบริการสุขภาพจิตที่สำคัญในยุคใหม่ ในเรื่อง การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา โดย ภาสกร คุ้มศิริ และคณะ

           ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

           สุดท้ายนี้ เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมกับปรับตัวเข้าสู่ “ความปรกติใหม่” หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่” หรือ “new normal” ด้วยสุขภาพจิตที่ดีและมีความเข้มแข็งทางใจ ด้วยการเพิ่มวัคซีนใจวัคซีนครอบครัว และวัคซีนชุมชน

                                                                                พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

                                                                                            บรรณาธิการ

Published: 2020-04-29

A case study of determinants of using Mental Health Helpline 1323 in crisis and effective practice of the counselor

Passakorn Koomsiri, M.S., Sasiya Jankaew, M.S., Thanapond Kongpon, B.S., Asmah Sengsa, B.A., Tanyaporn Kamkaew, M.S.

99-110

Trend and associated factors of mental health in Thailand: a national survey 2018

Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D., Dutsadee Juengsiragulwit, M.D., Athip Tanaree, Ph.D., Bungorn Supreda, M.S.

121-135

Developing of group cognitive rehabilitation activities for people with chronic schizophrenia

Somsri Kittipongpisal, M.Sc., Pattarawat Sukyirun, Ph.D., Channawat Leebuntoondej, M.Sc.

161-172

The development of mental health service system for schizophrenia inmates in Public Health Region 10

Manida Singhussatith, M.D., Teerapa Thanee, M.Ed., Supattra Sukhawaha, Ph.D., Pushanee Pimpaboot, M.N.S.

173-186