การพัฒนากิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • สมศรี กิตติพงศ์พิศาล, วท.ม. โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ, ปร.ด. โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • ฌาณวัฒน์ ลีบัณฑูรเดช, วท.ม. โรงพยาบาลศรีธัญญา

คำสำคัญ:

การทำหน้าที่ทางการรู้คิด, การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิด, จิตเภทเรื้อรัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและศึกษานำร่องผลของกิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่มีต่อการทำหน้าที่ทางการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

วิธีการ: ขั้นแรกจัดทำร่างกิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและนำไปทดลองใช้ ขั้นที่สองนำชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังโรงพยาบาลศรีธัญญา ในเดือนเมษายน ถึงกันยายน 2561 เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ได้จำนวน 16 คน ประเมินความสามารถทางการรู้คิดด้วยแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยาก่อนและหลังจบกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Wilcoxon matched-pairs signed-rank test

ผล: กิจกรรมกลุ่มฯ ประกอบด้วย 5 โมดูล ใช้เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง จากกลุ่มตัวอย่าง 16 คน มีผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 10 คน จากแบบทดสอบ word list learning (WLL) พบว่าคะแนนการเรียนรู้ WLL1, WLL3, WLL total สูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนการยืดหยุ่นทางความคิดจากคะแนน perseverative error ของแบบทดสอบ Wisconsin sorting card (WCST) การวางแผนจากคะแนน total move score ของแบบทดสอบ Tower of London และความจำเพื่อการใช้งานจากคะแนน digit backward จากแบบทดสอบย่อย digit span สูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.1

สรุป: กิจกรรมกลุ่มที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังได้ โดยเฉพาะความสามารถของสมองด้านบริหารจัดการ (executive function) และ immediate verbal memory

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 [Annual report 2014, department of mental health]. กรุงเทพฯ: บริษัทบียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด; 2557.

มานิต ศรีสุภานนท์, จำลอง ดิษยวณิช. ตำราจิตเวชศาสตร์ [Textbook of psychiatry]. เชียงใหม่: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2542.

Steven MS. Psychiatric rehabilitation of schizophrenia: unresolved issues, current trends, and future directions. Appl Prev Psychol. 2000;9:227-47. doi:10.1016/S0962-1849(00)80002-5.

Swartz MS, Perkins DO, Stroup TS, Davis SM, Capuano G, Rosenheck RA, et al. Effects of antipsychotic medications on psychosocial functioning in patients with chronic schizophrenia: findings from the NIMH CATIE study. Am J Psychiatry. 2007;164:428–36. doi:10.1176/ajp.2007.164.3.428.

Green MF, Kern RS, Braff DL, Mintz J. Neurocognitive deficits and functional outcome in schizophrenia: Are we measuring the “right stuff”?. Schizophr Bull. 2000;26:119-36. doi:10.1093/oxfordjournals.schbul.a033430.

Barch DM, Braver TS, Carter CS, Poldrack RA, Robbins TW. CNTRICS final task selection: executive control. Schizophr Bull. 2009;35:115-35. doi:10.1093/schbul/sbn154.

Terry EG, Michael FG. Neurocognitive functioning in patients with schizophrenia. In: Davis KL, Charney D, Coyle, JT, Nemeroff C. Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. Brentwood TN: American College of Neuropsychopharmacology; 2015.

สมศรี กิตติพงศ์พิศาล. ศักยภาพการเรียนรู้ผู้ป่วยจิตเภท [Learning proficiency in schizophrenic patients]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2556;21:185-97.

Bellack AS1, Gold JM, Buchanan RW. Cognitive rehabilitation for schizophrenia: problems, prospects, and strategies. Schizophr Bull. 1999;25:257-74. doi:10.1093/oxfordjournals.schbul.a033377.

Brenner H, Roder V, Hodel B, Kienzle N, Reed D, Liberman R. Integrated Psychological Therapy for Schizophrenic Patients. Toronto CA: Hogrefe and Huber; 1994.

Medalia A, Revheim N, Casey M. Remediation of problem-solving skills in schizophrenia: evidence of a persistent effect. Schizophr Res. 2002;57:165-71. doi:10.1016/s0920-9964(01)00293-6.

Roder V, Mueller DR, Schmidt SJ. Effectiveness of integrated psychological therapy (IPT) for schizophrenia patients: a research update. Schizophr Bull. 2011;37:S71–9. doi:10.1093/schbul/sbr072.

Mueller DR, Roder V. Empirical evidence for group therapy addressing social perception in schizophrenia. In Teiford JB, editor. Social perception: 21st century issues and challenge. New York: Nova; 2008.

Tomas P, Fuentes I, Roder V, Ruiz JC. Cognitive rehabilitation programs in schizophrenia: current status and perspectives. Rev Int Psicol Ter Psicol. 2010;2:191-204.

กรมสุขภาพจิต. คู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต [Manual for research and development in mental health technology]. นนทบุรี: บริษัทเบสท์สเต็ปแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง; 2554.

Roder V, Müller DR, Mueser KT, Brenner HD. Integrated psychological therapy (IPT) for schizophrenia: is it effective?. Schizophr Bull. 2006;32 Suppl 1:S81-93. doi:10.1093/schbul/sbl021.

Roder V, Mueller DR, Spaulding W, Brenner HD. Integrated psychological therapy for schizophrenia patients (IPT). Goettingen: Hogrefe; 2010.

ชนากานต์ บุญนุช, ยุวดี เกตสัมพันธ์, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, จุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม, ปรีชญา พลเทพ. เอกสารชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลศิริราช; 2554.

Susan KK, Laetitia LT, Grant LI, Robert KH. Wisconsin card sorting test- 64 card version: professional manual. UAS: PAR; 2000.

Culbertson WC, Zillmer EA. Tower of London Drexel university (2nd ed). Toronto CA: Multi-Health Systems; 2010.

สมศรี กิตติพงศ์พิศาล. การพัฒนาแบบทดสอบการเรียนรู้รายการคําศัพท์ฉบับภาษาไทย [The accuracy study of the Thai word list learning test]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2558;23:91-101.

Wechsler D. WAIS-IV: Wechsler adult intelligence scale. Antonio: Psychological Corporation; 2008.

Heaton RK. Wisconsin card sorting test manual. Odessa FL: Psychological Assessment Resources; 1981.

Braff DL, Heaton R, Kuck J, Cullum M, Moranville J, Grant I, at al. The generalized pattern of neuropsychological deficits in outpatients with chronic schizophrenia with heterogeneous Wisconsin card sorting test results. Arch Gen Psychiatry. 1991;48:891–8. doi:10.1001/archpsyc.1991.01810340023003.

Elias MF, Beiser A, Wolf PA, Au R, White RF, D'Agostino RB. The preclinical phase of Alzheimer disease: A 22-year prospective study of the Framingham cohort. Arch Neurol. 2000;57:808-13. doi:10.1001/archneur.57.6.808.

Chaves MLF, Camozzato AL. How many items from a word list can Alzheimer’s disease patients and normal controls recall? Do they recall in a similar way?. Dement Neuropsychol. 2007;1:52-8. doi:10.1590/S1980-57642008DN10100009.

Rodewald K, Rentrop M, Holt DV, Roesch-Ely D, Backenstrass M, Funke J, at al. Planning and problem-solving training for patients with schizophrenia: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 2011;11:73. doi:10.1186/1471-244X-11-73.

Cohen AS, Forbes CB, Mann MC, Blanchard JJ. Specific cognitive deficits and differential domains of social functioning impairment in schizophrenia. Schizophr Res. 2006;81:227-38. doi:10.1016/j.schres.2005.09.007.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-14

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ