บทความย้อนหลัง

 • มกราคม – มีนาคม
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศเล่มนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2564 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่งเป็นการทำงานต่อเนื่องจนถึงปีที่ 29 ของวารสาร แม้ว่าเราจะเพิ่มการตีพิมพ์เป็นสี่เล่มต่อปี และเพิ่มจำนวนบทความเป็นอย่างน้อย 7-8 เรื่องต่อเล่ม แต่ยังคงมีบทความวิชาการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับแก้ไขอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ส่งบทความใหม่เข้ามาอาจต้องรออย่างน้อย 4-6 เดือน กว่าผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ ที่สำคัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ยังคงเน้นเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์อย่างเข้มข้น

  วารสารฉบับนี้เป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้ง 8 เรื่อง โดยมีเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังเช่นสถานการณ์โควิด-19 ในบทความเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชนเขตคลินิกหมอครอบครัวบ้านทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ และภาวะมลพิษจากฝุ่นควันที่กำลังเป็นปัญหาหนักโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงนี้ของทุกปีด้วยเรื่อง ความชุกของภาวะความเครียดของประชาชน (solastalgia) ต่อสภาวะหมอกควัน ของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย สุพิมล ขอผล และคณะ

  นอกจากนี้ ยังมีนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจในกลุ่มวัยเด็ก ในเรื่อง Mindset and its impact on academic performance and school-related happiness among upper primary school students โดย ภัทธีรา เศรษฐบุตร และคณะ ซึ่งเป็นนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ และเรื่อง พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย โดย พนิดา ศิริอำพันธ์กุล และ จุไรรัตน์ กีบาง บทความในกลุ่มวัยสูงอายุในเรื่อง ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ คลินิกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร และคณะ

  บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังที่ต้องล้างไตทางช่องท้องในเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและผู้ดูแลในโรงพยาบาลสงขลา  โดย สังวาลย์ พงษ์ศร และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงการฆ่าตัวตายเรื่อง ผลของโปรแกรมกลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดย สุบิน สมีน้อย และคณะ  สุดท้ายเป็นบทความสำหรับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรสุขภาพเอง ในเรื่อง การพัฒนารูปแบบลดความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง โดย กัลยาณี โนอินทร์ และคณะ

  ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

  พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

  บรรณาธิการ