ติดต่อ

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ชั้น 3 อาตาร 1
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

Division of Mental Health Service Admistration, Department of Mental Health
Tiwanon Rd., Mueang
Nonthaburi 11000
Thailand 

ผู้รับผิดชอบหลัก

Athip Tanaree, M.D., Ph.D.
กรมสุขภาพจิต
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 8254

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Phopthorn Wuttiharn
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 8254