การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างพิจารณาติพิมพ์ในวารสารอื่น
  • มีเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เฉพาะประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ)
  • จำนวนหน้าไม่เกิน 12 หน้า รวมบทคัดย่อ/ Abstract
  • จำนวนคำในบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ/ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ไม่เกิน 300 คำ
  • ตารางและรูปภาพ รวมไม่เกิน 5 ตาราง/ภาพ
  • ตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ ท้ายบทความก่อนเอกสารอ้างอิง
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำผู้นิพนธ์โดยเคร่งครัด
  • เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (รายละเอียดตามคำแนะนำผู้นิพนธ์)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น (The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.)