ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (2020): ตุลาคม – ธันวาคม

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย เล่มที่ 4 ของปี พ.ศ. 2563 (ปีที่ 28) เดือนตุลาคม – ธันวาคม ฉบับสุดท้ายของปีนี้ ยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์อย่างเข้มข้น จากสถาการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบมาตลอดทั้งปี จนเราทุกคนต้องมีการปรับวิถีชีวิตใหม่ และมีพลังสุขภาพจิตเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

          ในฉบับนี้มีบทความพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย โดย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เพื่อประมวลสรุปกิจกรรมหลักที่ขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการเฝ้าระวังดูแลจิตใจเชิงรุกในประชากรกลุ่มหลากหลายตามบริบทของประเทศไทย ในขณะเดียวกันจากการที่ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในปี 2562  บทความปริทัศน์ที่สำคัญ เรื่อง แคนนาบิสกับโรคจิตเวช : ปัจจัยเสี่ยงและประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รัศมน กัลยาศิริ และ สกล ศรีสุขล้อม ได้แสดงผลการทบทวนความสัมพันธ์ของกัญชากับการเกิดโรคจิตเวช รวมถึงโอกาสในการนำไปใช้เพื่อการรักษาโรคจิตเวช ทั้งนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปศึกษาต่อยอดต่อไป

          ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับ 6 เรื่อง มีประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในโรงพยาบาล ได้แก่ เรื่อง ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาเมทฟอร์มินเสริมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีกลุ่มอาการความผิดปกติทางเมตาบอลิกจากการใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ โดย พงศ์ลดา ชื่นชูจิตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องใช้ยารักษาโรคจิตเป็นเวลานาน รวมถึงนิพนธ์ต้นฉบับ เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินสภาพช่องปากผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า โดย สุวรรณี ตุ่มทอง และ นารีรัตน์ ทองยินดี ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายในช่องปากจากการรักษาด้วยไฟฟ้า และ เรื่อง การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มารับบริการที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดย เบ็ญจมาศ พฤฒารา และ วิภาพร สิทธิจันทร์ ที่มีประโยชน์ในการทำนายแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่จะมาเข้ารับบริการในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนการจัดบริการที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาระงานที่ค่อนข้างหนักของแพทย์ ส่งผลให้แพทย์เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน แสดงจากนิพนธ์ต้นฉบับ เรื่อง สุขภาพจิตและภาวะหมดไฟในการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดย นครินทร์ ชุนงาม ซึ่งสะท้อนถึงภาวะหมดไปในการทำงานของแพทย์และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง ถือเป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

          นิพนธ์ต้นฉบับอีก 2 เรื่องเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยเรียน เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยภูมิ โดย จุลจีรา จันทะมุงคุณ และคณะ และกลุ่มวัยสูงอายุ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน โดย อัมเรศ เนตาสิทธิ์ และ เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

          ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย                                      

                                                                                                                       พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                                                                                                                                 บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-14

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in tci