เกี่ยวกับวารสาร

 • Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

  เป็นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

  This is a new knowledge of research and academic work in mental health and psychiatry or useful in exchanging knowledge at the national level.

  Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

  Types of articles (ประเภทของบทความ)

  • บทความพิเศษ (Special article)
  • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
  • การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review)
  • บทความปริทัศน์ (Review article)
  • รายงานผู้ป่วย (Case report)
  • ปกิณกะ (Miscellany)

  Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย (Thai)
  • ภาษาอังกฤษ (English)

  Publication Frequency (กำหนดออก)

  วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน  – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม  – กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม  – ธันวาคม

  (Every 3 months or 4 volumes/year)

  Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health)

  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
  Print:  ISSN 0859-497X 
  Online:  E-ISSN 2697-567X 

  ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
  ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิก/ถอนบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) พิจารณาแล้ว จะต้องชำระค่าดำเนินการบทความจำนวน 3,000 บาท

  กระบวนงานวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (กระบวนการพิจารณาบทความ และเผยแพร่)