เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ)

 • บทความพิเศษ (Special article)
 • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
 • บทความปริทัศน์ (Review article)
 • รายงานผู้ป่วย (Case report)
 • ปกิณกะ (Miscellany)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 • ภาษาไทย (Thai)
 • ภาษาอังกฤษ (English)

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน  – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม  – กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม  – ธันวาคม

(Every 3 months or 4 volumes/year)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

 • กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health)

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
Print:  ISSN 0859-497X 
Online:  E-ISSN 2697-567X 

กระบวนงานวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (กระบวนการพิจารณาบทความ และเผยแพร่)