กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา (Advisory board)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Director General, Department of Mental Health (DMH)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

Deputy Directors, DMH

นพ.มล.สมชาย  จักรพันธุ์

M.L.Somchai Chakraband, M.D.

นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์

Yongyud Wongpiromsarn, M.D.

นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง

Terdsak Dejkong, M.D.

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ (Honorary Editor)

 

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์             

กรรมการสมาคมจิตแพทย์โลกตัวแทนภาคพื้นเอเชียใต้

Prof.Pichet Udomratn, M.D. 

WPA Board for Zonal Representative 16 (Southern Asia)

พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต)

Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D.

Medical Doctor, Advisory Level (Retired government official)

บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

 

ดร.นพ.อธิบ  ตันอารีย์                             

โรงพยาบาลศรีธัญญา

Athip Tanaree, M.D., Ph.D.                                    

Srithanya Hospital

รองบรรณาธิการ (Associate Editors)

 

ดร.นพ.นพพร  ตันติรังสี                       

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

Nopporn Tantirangsee, M.D., Ph.D.                

Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital

นพ.สุทธา  สุปัญญา                            

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Suttha Supanya, M.D.                                 

Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Kusumavadee Kamkliang, M.D.

Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH

นพ.สุจิระ ปรีชาวิทย์   

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Sujira Prechawit, M.D.

Sakaeo Rachanakarindra Psychiatric Hospital

นพ.ศุภเสก วิโรจนาภา  

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Supasaek Virojanapa, M.D.

Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH

บรรณาธิการต่างประเทศ (International Editors)

 

Dr.Alan Frederick Geater 

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Dr.Alan Frederick Geater 

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

 

ศ.พญ.ดร.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prof.Sawitri Assanangkornchai, M.D., Ph.D.      

Prince of Songkla University

ศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงศ์ไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Prof.Suwanna Arunpongpaisal, M.D.              

Khon Kaen University

รศ.พญ.พรจิรา  ปริวัชรากุล                  

มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.prof. Pornjira Pariwatcharakul, M.D       

Mahidol University

รศ.พญ.ศิริจิต  สุทธจิตต์          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assoc.prof.Sirijit Suttajit, M.D.           

Chiang Mai University

รศ.นพ.ดร.ตะวันชัย  จิรประมุขพิทักษ์       

มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.prof.Tawanchai Jirapramukpitak, M.D., Ph.D.      

Mahidol University

ผศ.ดร.ดรุณี  ภู่ขาว                            

มหาวิทยาลัยมหิดล

Asst.prof.Darunee Phukao, Ph.D.                              

Mahidol University

ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hunsa Sethabouppha, Ph.D.                        

Chiang Mai University

ดร.นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก                

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pitakpol Boonyamalik, M.D.,Ph.D.     

Government Inspectorate

Office of the Permanent Secretary for Public Health

พญ.ดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์                                   

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Dutsadee Juengsiragulwit, M.D.                    

Child and Adolescent Mental Health Rajanakarindra Institute

พญ.เบญจพร  ปัญญายง                      

ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต

Benjaporn Panyayong, M.D.                                     

Retired government official

ดร.สุดา  วงศ์สวัสดิ์                            

ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต

Suda Wongsawat, Ph.D.                               

Retired government official

บรรณาธิการบริหาร (สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต)

Managing Editors (Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH)

นายภพธร  วุฒิหาร

 Mr.Phopthorn Wuttiharn

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ (สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต)

Managing Staffs (Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH)

นางสาวจันทรรัตน์ พงษ์พียะ                   

นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์                     

นางสาวสายไหม อสิพงษ์

นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา

นางฐิติญา  จันทพรม       

Ms.Jantarath Pongpeeya                           

Ms.Passana Gunadhivadhana

Ms.Saimai Asipong

Ms.Chidchanok Opaswattana

Mrs.Thitiya Jantaprom