คณะที่ปรึกษา (Advisory board)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Director General, Department of Mental Health (DMH)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

Deputy Directors, DMH

นพ.มล.สมชาย  จักรพันธุ์

M.L.Somchai Chakraband, M.D.

นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์

Yongyud Wongpiromsarn, M.D.

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ (Honorary Editor)

 

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์             

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)

Prof.Pichet Udomratn, M.D. 

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)

บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

 

พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D.

Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH

รองบรรณาธิการ (Associate Editors)

 

ดร.นพ.นพพร  ตันติรังสี                       

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

Nopporn Tantirangsee, M.D., Ph.D.                

Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital

นพ.อธิบ  ตันอารีย์                             

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

Athip Tanaree, M.D.                                    

Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital

นพ.สุทธา  สุปัญญา                            

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Suttha Supanya, M.D.                                 

Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

ดร.นพ.วรตม์  โชติพิทยสุนนท์                

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Varoth Chotpitayasunondh, M.D., Ph.D.         

Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

 

ศ.พญ.ดร.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prof.Sawitri Assanangkornchai, M.D., Ph.D.      

Prince of Songkla University

ศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงศ์ไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Prof.Suwanna Arunpongpaisal, M.D.              

Khon Kaen University

รศ.พญ.พรจิรา  ปริวัชรากุล                  

มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.prof. Pornjira Pariwatcharakul, M.D       

Mahidol University

รศ.พญ.ศิริจิต  สุทธจิตต์          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assoc.prof.Sirijit Suttajit, M.D.           

Chiang Mai University

รศ.นพ.ดร.ตะวันชัย  จิรประมุขพิทักษ์       

มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.prof.Tawanchai Jirapramukpitak, M.D., Ph.D.      

Mahidol University

ผศ.ดร.ดรุณี  ภู่ขาว                            

มหาวิทยาลัยมหิดล

Asst.prof.Darunee Phukao, Ph.D.                              

Mahidol University

พญ.เบญจพร  ปัญญายง                      

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Benjaporn Panyayong, M.D.                                     

Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

พญ.ดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์                                   

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Dutsadee Juengsiragulwit, M.D.                    

Child and Adolescent Mental Health Rajanakarindra Institute

ดร.นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก                

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pitakpol Boonyamalik, M.D.,Ph.D.     

Government Inspectorate

Office of the Permanent Secretary for Public Health

ดร.สุดา  วงศ์สวัสดิ์                            

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Suda Wongsawat, Ph.D.                               

Division of Mental Health Promotion and

Development, DMH

ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hunsa Sethabouppha, Ph.D.                        

Chiang Mai University

บรรณาธิการต่างประเทศ (International Editors)

 

Prof.Walter Ling, M.D                                  

University of California, Los Angeles, USA

 

Assoc.Prof.Robert Ali, M.D               

University of Adelaide, Australia

 

Rudy RD Bogoian, M.D.                    

Independent Professional Role

 

บรรณาธิการบริหาร (สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต)

Managing Editors (Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH)

ดร.โสฬวรรณ  อินทสิทธิ์                                  

นายภพธร  วุฒิหาร

Ms.Sorawan Intasitti, Ph.D.   

Mr.Phopthorn Wuttiharn

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ (สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต)

Managing Staffs (Bureau of Mental Health Academic Affairs, DMH)

นางสาวสมพร  อินทร์แก้ว                                

นางสาวราณี  ฉายินทุ

นางสาวสิริกุล  จุลคีรี                          

นางฐิติญา  จันทพรม                          

นางฌานิตา  ดำเขียว                          

นางจุฑามาส  ชื่นตา

Ms.Somporn Inkaew                       

Ms.Ranee Chayintu

Ms.Sirikul Chulkeeree                                  

Mrs.Thitiya Jantaprom

Mrs.Chanita Dumkhaew                   

Mrs.Jutamas Chuenta