วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Vol. 28 No. 1 (2020)

           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index: TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 โดยวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ได้แบ่งระดับออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับการประเมินคุณภาพให้อยูในกลุ่มที่ 1 (Tier 1) ซึ่งมีเพียงร้อยละ 21.7 จากทั้งหมด 855 วารสาร ทั้งนี้ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจะยังคงพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติต่อไป

           วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ ฉบับแรกของปีที่ 28 พ.ศ. 2563 นี้ มีบทความน่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องมือทางจิตวิทยา เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น โดย ธีรศักดิ์ สาตรา และคณะ และเรื่อง ความตรงและความเชื่อถือได้ของดัชนีชี้วัดความเครียดผู้ปกครองของเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 12 ปี โดย สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ บทความเชิงระบาดวิทยาในปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่และปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย เต็มหทัย นาคเทวัญ และ จตุรพร แสงกูล เรื่อง อาการถอนกระท่อมที่ทำให้ทุกข์ทรมานของผู้เสพติดกระท่อมในคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย อมรรัตน์ บางพิเชษฐ์ และเรื่อง ระยะเวลาการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีอาการทางจิตเวชในประเทศไทย จากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตแห่งชาติ โดย นพดล วาณิชฤดี และคณะ และมีบทความวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ และคณะ รวมทั้งรายงานวิจัยเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน: การศึกษานำร่อง โดย วิรีย์อร จูมพระบุตร และโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ

           ในนามของกองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งว่า วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป จะปรับเพิ่มจำนวนฉบับ จากกำหนดเดิมเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ราย 4 เดือน) เป็น 4 ฉบับต่อปี (ราย 3 เดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักวิชาการ โดยยังคงคุณภาพดังเดิม และจะเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดการใช้กระดาษ (paperless) ซึ่งจะใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร E-ISSN 2697-567X (online) รายละเอียดสามารถดูได้ใน www.tci-thaijo.org/index.php/jmht หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ที่กองบรรณาธิการฯ ค่ะ

พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2020-01-31

The development of a computerized version of the Thai stress test for visual handicap

Teerasakdi Satra, M.D., Kanokwan Chaiyasurayakan, M.Sc., Sucheera Phattharayuttawat, Ph.D.

43-55

Validity and reliability of the Parenting Stress Index of children aged 1 month to 12 years

Soontaree Srikosai, Ph.D., Patcharee Moanchai, B.N.S., Chadaporn Kamfou, B.N.S., Siriwan Taweewattanaprecha, M.Sc., M.Ac., Ratana Saipanish, M.D.

56-71

Duration of untreated period of psychiatric conditions in Thailand: Results from the Thai National Mental Health Survey

Noppadol Vanichrudee, M.D., Suttha Supanya, M.D., Patanon Kwansanit, M.D., Nopporn Tantirangsi, Ph.D., Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D.

72-85

The development of problem-solving therapy program for psychiatric patients with suicidal ideations and behaviors (PST-PPS)

Akkaradech Klinpiboon, Ph.D., Orapin Yodklang, M.N.S., Vipada Kaanachai, N.S., Jarunan Kamchompoo, M.N.S., Sakon Bupahouse, N.S.

86-98

View All Issues

Indexed in tci