ความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทย: การสำรวจโรงเรียนใน 13 เขตสุขภาพ

ความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทย

ผู้แต่ง

  • วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, วท.ม. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล, วท.ด. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, พบ. วท.ม. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คำสำคัญ:

เขตสุขภาพ, ความคิดฆ่าตัวตาย, ความชุก, ซึมเศร้า, วัยรุ่น

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจความชุกของภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยในโรงเรียนในภาพรวมของประเทศ และ 13 เขตสุขภาพ

วิธีการ: กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วัยรุ่นอายุ 11-19 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนเป็นตัวแทน 13 จังหวัด จาก 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นฉบับภาษาไทย (Thai version of Patient Health Questionnaire for Adolescents; PHQ-A) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Odds Ratio (OR)

ผล: กลุ่มตัวอย่าง 5,345 คน พบวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า (คะแนน PHQ-A ≥ 10) ร้อยละ 17.5 และมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย (5-9 คะแนน) ร้อยละ 49.8 โดยเขตสุขภาพที่พบวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 25.0), เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 24.0) และเขตสุขภาพที่ 13 (ร้อยละ 23.9) พบวัยรุ่นที่มีความคิดอยากตาย ร้อยละ 20.5 มีความคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 5.1 และเคยพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 6.4 จากวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายทั้งหมด ร้อยละ 22.5 มีวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 2.2 ทั้งนี้ วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายมีโอกาสที่จะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 9.8 เท่า (OR = 9.8; 95% CI. 8.4-11.5)

สรุป: ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของปัญหาภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในบริบทโรงเรียนซึ่งควรได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบคัดกรองด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนและการส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization (WHO). Depression and other common mental disorders: global health estimates [Internet]. Geneva: WHO; 2017 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf

World Health Organization (WHO). Health for the world’s adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: WHO; 2014.

GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388:1545–602.

ศุภรัตน์ เอกอัศวิน, จอมสุรางค์ โพธิสัตย์, รสสุคนธ์ ชมชื่น. ความชุกของโรคจิตเวชในนักเรียนไทยอายุ 13-17 ปี [The prevalence of psychiatric disorders in Thai students aged 13-17 year]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2559;24:141-53.

World Health Organization (WHO). Mental health status of adolescents in south-east Asia: evidence for action [Internet]. New Delhi: WHO, Regional Office for South-East Asia; 2017 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/254982

วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล. รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นฉบับภาษาไทย. [Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)]. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิ่ง; 2561.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ประชากรกลางปี 59. [Mid Population 2559] [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2560 [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561]. จาก: https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Mid%20Population%202559.pdf

Kronke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16:606-13.

Johnson JG, Harris ES, Spitzer RL, Williams JBW. The Patient Health Questionnaire for Adolescents: Validation of an instruments for the assessment of mental disorders among adolescent primary care patients. J Adolesc Health. 2002;30:196-204.

Siu AL. Screening for depression in children and adolescents: US preventive services task force recommendation statement. Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20154467. doi:10.1542/peds.2015-4467.

Manea L, Gilbody S, McMillan D. Optimal cut-off score for diagnosing depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. CMAJ. 2012;184:e191-6.

พิทักษ์พล บุณยมาลิก, พนมศรี เสาร์สาร, วรวรรณ จุฑา. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประโยควิชาชีพ: การสำรวจโรงเรียนและวิทยาลัยระดับชาติ ปี 2547 [Prevalence of depression among senior high school and vocational certificate students: a national school and college survey in 2004]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2550;52:172-80.

Thapar A, Collishaw S, Pine DS, Thapar AK. Depression in adolescence. Lancet. 2012;379(9820):1056–67. doi:10.1016/S0140-6736(11)60871-4.

Maslow GR, Dunlap K, Chung RJ. Depression and suicide in children and adolescents. Pediatr Rev. 2015;36:299-310.

Weller BE, Blanford KL, Butler AM. Estimated prevalence of psychiatric comorbidities in U.S. adolescents with depression by race/ethnicity, 2011–2012. J Adolesc Health. 2018;62:716–21. doi:10.1016/j.jadohealth.2017.12.020.

Salk RH, Hyde JS, Abramson LY. Gender differences in depression in representative national samples: meta-analyses of diagnoses and symptoms. Psychol Bull. 2017;143:783–822. doi:10.1037/bul0000102.

Avenevoli S, Swendsen J, He JP, Burstein M, Merikangas K. Major depression in the national comorbidity survey-adolescent supplement: prevalence, correlates, and treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015;54:37–44.e2. doi:10.1016/j.jaac.2014.10.010.

Mojtabai R, Olfson M, Han B. National trends in the prevalence and treatment of depression in adolescents and young adults. Pediatrics. 2016;138. doi:10.1542/peds.2016-1878.

Mohammadia MR, Alavia SS, Ahmadib N, Khaleghia A, Kamalic K, Ahmadia A, et. al. The prevalence, comorbidity and socio-demographic factors of depressive disorder among Iranian children and adolescents: to identify the main predictors of depression. J Affect Disord. 2019;247:1–10. doi:10.1016/j.jad.2019.01.005.

Shain B and AAP committee on adolescence. Suicide and suicide attempts in adolescents. Pediatrics. 2016;138:e20161420. doi:10.1542/peds.2016-1420.

Simon GE, Rutter CM, Peterson D, Oliver M, Whiteside U, Operskalski B, et. al. Do PHQ depression questionnaires completed during outpatient visits predict subsequent suicide attempt or suicide death?. Psychiatr Serv. 2013;64:1195–202. doi:10.1176/appi.ps.201200587.

Evans E, Hawton K, Rodham K, Deeks J. The prevalence of suicidal phenomena in adolescents: a systematic review of population-based studies. Suicide and Life-threatening Behavior. 2005;35:239-50.

Kann L, McManus T, Harris WA, Shanklin SL, Flint K, Queen B, et.al. Youth Risk Behavior Surveillance, United States, 2017 [internet]. MMWR Surveill Summ 2018 [cited 2019 Jun 13];67(8):1-114. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6708a1.htm

ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์. อัตราการฆ่าตัวตายแยกตามช่วงอายุ ประจำปี 2560. [Suicide rate divided by age group 2017] [อินเตอร์เน็ต]. ขอนแก่น: โรงพยาบาล; 2561 [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562]. จาก: https://www.suicide.dmh.go.th/report/suicide/viewg1.asp?id=26

Jeon GS, Choi K, Cho S. Gender differences in exposure and vulnerability to psychosocial and behavioral factors of suicide attempt among Korean adolescents. Asia Pac Psychiatry. 2017 Dec;9. doi:10.1111/appy.12272.

Soole R, Kõlves K, Leo D. Suicide in Children: A Systematic Review. Arch Suicide Res. 2015;19:285-304. doi:10.1080/13811118.2014.996694.

Haw C, Hawton K, Niedzwiedz C, Platt S. Suicide clusters: a review of risk factors and mechanisms. Suicide Life Threat Behav. 2013 Feb;43:97-108. doi:10.1111/j.1943-278X.2012.00130.x.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-13

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)