Vol. 13 No. 2 (2020): April-June

Published: 2020-06-25

JoNaE Team; คณะที่ปรึกษา; กองบรรณาธิการ

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Contents; สารบัญ

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ

Information; หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ