ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): เมษายน-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): เมษายน-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-25

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ