การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย

Factor Analysis of Happiness Learning in Thai Traditional Medicine Students

ผู้แต่ง

  • สุฐิตา โอภาษี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คำสำคัญ:

การเรียนรู้อย่างมีความสุข, วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, นักศึกษาแพทย์แผนไทย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์แผนไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 229 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการเรียนอย่างมีความสุข 6 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบค่าความตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอด คล้องได้ค่า 0.96 เมื่อนำไปทดสอบค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ผลการวิจัย การตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ค่าไคสแควร์ ( 2) เท่ากับ 1291.957 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 918 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.941 สรุปผลได้ว่าโมเดลองค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ คือ1)ด้านความรักและศรัทธา 2) ด้านเห็นคุณค่าการเรียนรู้ 3) ด้านเปิดประตูสู่ธรรมชาติ 4) ด้านมุ่งมาดและมั่นคง  5) ด้านดำรงรักษ์ไมตรีจิต  และ 6) ด้านชีวิตที่สมดุล องค์ประกอบที่มีน้ำหนักสูงที่สุดในการบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุข คือด้านดำรงรักษ์ไมตรีจิต มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.08 และสามารถบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้

ร้อยละ 92 รองลง มาคือ ด้านมุ่งมาดและมั่นคง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 บ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ร้อยละ 93 องค์ประกอบที่มีน้ำหนักสูงที่สุดในการบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุข คือ ด้านดำรงรักษ์ไมตรีจิต มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.08 และสามารถบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ร้อยละ 92 รองลงมาคือ ด้านมุ่งมาดและมั่นคง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 บ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ร้อยละ 93

 

สรุป  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขในนักศึกษาแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES

1. Nuangchalerm, P. 21st Century Learning in Science. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 2015; 9(1): 136-154 (in Thai)
2. The National Primary Education, Ministry of Education. Sparking thoughts about Learning. Bangkok: Idea Square Printing; 1998. (in Thai)
3. Bundasak, T., Chaowiang.K, and Jangasem. N. Happily Learning among Nursing Students. Journal of MCU Peace Studies. 2017; 5(1): 357-369. (in Thai)
4. Boonsue, K., Suttasan. P., Chuangsuwanich, S. and Tantulapong, V. Happy Learning. Bangkok: Idea Square Printing; 1997. (in Thai)
5. Klawkreua, A., Chantuk, T. The Analysis of Factors Affecting Learning with Happiness of Medical Students in clinical. Veridian E-Journal,Silpakorn University [online], 2016 [cited 2018/04/26]; 9(3): 341-357. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/71821 (in Thai)
6. Kulpakdee, R., Seanprasarn, P. Relationship between Selected Factors and Learning Happiness of Nursing Students at the Royal Thai Army Nursing College. Journal of The Police Nurses. 2017; 9(2): 115-127. (in Thai)

7. Khamngoen, R., Chantra, R. Factors Affecting Happy Learning of Nursing Students in the Project of Increasing Professional Nurses to Solve Problems of Southern Border Provinces. Thai Journal of Nursing, 2010; 60(32): 21-28. (in Thai)
8. Nunark, T. Effects of The Matching Between Learning Style and Teaching Style on Learning with Happiness of Students. 2010. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)
9. Thai Traditional Medical Council. Certificate of institution [internet]. [Cited 2561/04/26]. Available from: http://www.thaimed.or.th/?page_id=7733 (in Thai)
10. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. Multivariate Data Analysis. 7th Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 2014.
11. Jittalo, I., Arawan, W., Thanork, S. Factors Influencing Pleasant Learning of Prathom Suksa 6 Students under Burirum Primary Educational Service Area Office. Journal of Educational Measurement. Mahasarakham University. 2016; 22(1): 386-396. (in Thai)
12. Thongsom, P. The Development of Findicatiors Of Happiness in Learning of Students in Nursing Science Undergraduate Programs Under The Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Education. 2011; 4(1), 88-111. (in Thai)
13. Wiboolsuk, S., Bunsawat, N. Factors Affecting Learning with Happiness of Medical Students in Preclinical Year. Siriraj Medical Bulletin. 2015; 8(2): 70-76. (in Thai)
14. Srisopa, P., Hengudomsub, P., Karaket, K. Happy Learning and Its Associated Factors Among Nursing Students. The journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 2013; 27(2): 16-29 (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-09

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย