การโค้ชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย วิธีการสะท้อนคิด: กรณีเทคนิคตะกร้า 3 ใบ

Coaching in Learning Process by Reflection Method: The Case of Three Baskets Technique

ผู้แต่ง

  • รจนารถ ชูใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • นงนุช วงศ์สว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

คำสำคัญ:

การโค้ช, การสะท้อนคิด, เทคนิคตะกร้า 3 ใบ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสำคัญอยู่ที่บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่จะเลือก ใช้วิธีlสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การใช้coachในกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการสะท้อนคิด เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ แนวคิด การโค้ชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสะท้อนคิด: กรณีเทคนิคตะกร้า 3 ใบ ประกอบ ด้วยสาระสำคัญคือ เทคนิคการสะท้อนคิด  ความหมายและความสำคัญของการโค้ช  บทบาทการโค้ชของครู ผู้สอนในการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิด คุณลักษณะที่ดีของการโค้ชในการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิด  การใช้บทบาทการโค้ชในการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิดด้วยตะกร้า 3 ใบ และกรณีศึกษาการ บูรณาการการใช้บทบาทการโค้ช ในการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิดด้วยตะกร้า 3 ใบ 

สรุปบทความนี้ เป็นกรณีตัวอย่างกรณีหนึ่ง  ที่บรูณาการการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้โค้ช การสะท้อน โดยใช้เทคนิคตะกร้า 3 ใบ ที่อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Dweck, C. S. Mindset: The New Psychology of Success. California: Random House; 2006.
2. Wongyai, V. Teaching Less Learning More. Development of Systematic Thinking for
Integrated Education under Service Mind Learning Process Conference; 3-5 April
2013. (in Thai)
3. Gibbs G. Learning by Doing: Aguide to Teaching Learning Methods. London: FEU; 1988
4. Sherwood GD, Deutsch SH. Reflective Practice: Transforming Education and Improving Outcomes. Indianapolis: Sigma Theta Tau International; 2014.
5. Wongyai,V., Phatpol, M. Creative Reflection to Stimulate Learner Potential: Coaching Roles in the 21st Century. Bangkok: The Center of Leader of Curriculum and Learning Innovation; 2019. (in Thai)
6. Jutarasaka, M. Reflective Thinking: Systematically Creative Thinking by 3 Baskets. Bangkok:
Danex Inter Cooperation; 2016. (in Thai)
7. Wongyai, V., Patpon, M. Cognitive Coaching. Bangkok: Charansanitwong Printing Company;
2014. (in Thai)
8. Jutarasaka, M. Systematic Thinking: Application in Learning and Teaching. Nonthaburi:
Praboromarajchanok Institute; 2013. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-27

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ